fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2018/2019

1. Een woord vooraf

U heeft de schoolgids van de Christelijke Basisschool ‘De Vliet’ in handen.
We werken er als school hard aan om goed basisonderwijs te verzorgen voor uw kinderen. En bij ‘goed onderwijs’ denken wij aan het leggen van een stevig fundament waarop de kinderen voort kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling en groei naar volwassenheid.

Over veel zaken zijn we tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom proberen we kritisch te blijven kijken naar wat we doen.

In de schoolgids laten we u zien hoe het onderwijs binnen onze school er uitziet. Verder vermelden we ook waar we aan verbeteringen werken en wat we in de komende jaren gaan aanpakken.

Wij proberen u een eerlijke indruk te geven van onze school. We hopen dat die u bevalt. Beschouw de schoolgids daarom ook als een uitnodiging om eens te komen kijken.
U bent van harte welkom!


Met vriendelijke groet,


Ronald Kop, directeur

2. De school

De school dankt zijn naam aan de Vliet die sinds mensenheugenis door Klaaswaal loopt. Het schoolgebouw is in gebruik genomen in 1973. Sinds 1994 zijn, na een flinke verbouwing, ook de kleutergroepen in het gebouw gehuisvest. In de zomer van 2003 is er een lokaal bijgebouwd op de plaats van de grote patio, zodat we nu 8 lokalen en een centrale hal hebben. Vanaf mei 2017 is één van de lokalen in gebruik genomen door Kivido; zij verzorgen de voor-, tussen- en naschoolse opvang voor onze leerlingen. 

2.1. Naam en adres van de school

Christelijke basisschool “De Vliet“

Berkenlaan 16

3286 XC Klaaswaal

Tel.: 0186 - 572 419

devliet@csgdewaard.nl

www.facebook.com/basisschool.devliet

2.2. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

ONZE MISSIE LUIDT: CSG DE WAARD, VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

2.2.1. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Maseratilaan 14, 3261 NA Oud-Beijerland, tel. 0186-621461, e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

2.2.2. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, mevrouw M. Romers, die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. De procedure vindt u op de pagina https://www.csgdewaard.nl/over-de-waard/klachtenprocedure/

2.2.3. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

2.2.4. Meldcode - Het houdt niet op, niet vanzelf….

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”. Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders tot en met het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

2.2.5. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.
Wij gaan ervanuit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

2.2.6. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 
CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.Wij gaan zorgvuldig om met informatiebeveiliging en privacy. Meer informatie hierover is te vinden op de website van CSG De Waard.

2.2.7. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook: www.facebook.com/csgdewaard

Op de website van CSG De Waard kunt u ook doorlinken naar de site van onze school. Hier kunt u de ‘Info’ teruglezen, maar ook informatie over de groepen. Op de site kunt u ook foto’s bekijken van activiteiten op school.
Bezwaar tegen het plaatsen van individuele foto’s van uw kind kunt u kenbaar maken bij de aanmelding, of door dit bij de directie te melden.

2.3. De directie

Machteld Metz is onze waarnemend directeur. Aangezien zij ook directeur is op 'De Kriekenhof', is zij niet alle dagen op 'De Vliet' aanwezig. U mag gerust even binnenlopen om te zien of ze er is.
Haar e-mailaders is: devliet@csgdewaard.nl

De directeur leest elke dag haar mails en beantwoordt deze binnen een week. 

 

2.4. Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een belangrijke schakel tussen ouders en school. De MR heeft naar de schoolleider een adviserende en controlerende taak.
De MR van onze school bestaat uit vier leden: twee leden gekozen uit en door de ouders en twee leden gekozen uit en door het team. Iedere ouder kan in principe lid worden van de MR. Mocht u problemen hebben, die niet door de leerkrachten of de directie naar tevredenheid zijn op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de MR (zie ook Klachtenprocedure).
De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders en worden aangekondigd in de informatiebrief en via het informatiebord bij de ingangen.
Voorzitter: Leo Westdijk

2.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

2.6. De ouderraad

De ouderraad (OR) vervult, evenals de MR, een belangrijke rol in onze school. Zij neemt de directie en de leerkrachten veel werk uit handen in het (mede-)organiseren van een groot aantal evenementen. Bij de vergaderingen van de OR is ook altijd een leerkracht aanwezig. Iedere ouder kan in principe lid worden van de OR.
Voorzitter: bij toerbeurt

2.7. Het gebouw

De school dankt zijn naam aan de Vliet die sinds mensenheugenis door Klaaswaal loopt. Het schoolgebouw is in gebruik genomen in 1973. Sinds 1994 zijn, na een flinke verbouwing, ook de kleutergroepen in het gebouw gehuisvest. In de zomer van 2003 is er een lokaal bijgebouwd op de plaats van de grote patio, zodat we nu 8 lokalen en een centrale hal (ontmoetingsruimte) hebben. Sinds mei 2017 is 1 van de lokalen in gebruik genomen door Kivido. In dit lokaal vindt voor-, tussen- en naschoolse opvang plaats.

2.8. De schoolgrootte

Met 121 leerlingen op de teldatum 1 oktober 2017 zijn wij een kleine school. De kleinschaligheid heeft als voordeel dat het de aandacht voor het kind ten goede komt. Het team bestaat uit 12 leden. Er zijn 3 teamleden met bijzondere functies en taken: een directeur, een intern begeleider en een conciërge. Het team wordt bijgestaan door een leerkrachtondersteuner, een onderwijsassistente, een klassenassistent,  stagiaires en bereidwillige ouders die hun bijdrage leveren aan allerlei zaken betreffende de school.

3. De richting van de school

HET UITGANGSPUNT
In onze school is ieder kind van waarde. Het heeft recht op respect en eerbied. De eigen ontplooiing van het kind kan alleen mogelijk zijn als het voldoende respect en zorg voor de leefwereld om zich heen voelt. Alleen samen kunnen wij de school leefbaar houden in het besef dat de wereld ons ‘in bruikleen’ is gegeven.


Onze school is een christelijke school. Wij geven onderwijs aan kinderen door onze activiteiten richting te laten geven door de Bijbel. In de Bijbel vinden we verhalen over een toekomst, waarin wij tot ons recht mogen komen met de gaven die ons geschonken zijn. Wij zijn een open school, en alle kinderen, ongeacht hun geloofsachtergrond, zijn welkom. Wij staan met respect open voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden, en verwachten tegelijkertijd dat ieder onze christelijke identiteit respecteert. Elk kind doet mee aan alle onderdelen van ons onderwijsprogramma.

 

3.1. De identiteit van de school

3.1.1. Levensbeschouwelijke identiteit

Vanuit onze christelijke levensovertuiging willen wij de kinderen leren omzien naar elkaar. Wij hechten waarde aan een sfeer van wederzijds respect. Dat betekent dat wij de kinderen leren naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor elkaar te zorgen. In onze school is de viering een centraal gegeven. Wij beginnen elke dag met een viering, waarbij lief en leed gedeeld wordt in de groep. Tijdens deze vieringen wordt ook verteld uit de Bijbel en wordt door gebed en lied onze verbondenheid met de Here God uitgewerkt. Naast de dagelijkse vieringen hebben wij ook vieringen in schoolverband rond de christelijke feesten.

3.1.2. Didactische identiteit

Kinderen zijn gebaat bij Regels (orde), Rust en Regelmaat. Daarom staan de 3R-en hoog in het vaandel van De Vliet! Wij hechten veel waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat wij er van overtuigd zijn dat deze de basis zijn voor al het verdere leren.

Wij sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind en werken volgens een instructiemodel dat structuur biedt, maar ook ruimte voor interactie en differentiatie. Wij willen de kinderen prikkelen om de wereld om hen heen te verkennen, om zo te ontdekken waar hun talenten liggen.

3.1.3. Pedagogische identiteit

Kinderen zijn gebaat bij Vriendschap, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Daarom staan de 3V’s hoog in het vaandel van De Vliet! Van onze leerkrachten vragen wij daarom om vriendschap te bieden naar de kinderen toe. Wij willen elk kind de aandacht geven dat het verdient als uniek schepsel. Wij willen kinderen vertrouwen geven. We willen hen positief tegemoet treden: ‘je kunt het!’ Van je fouten leer je in een omgeving waar deze niet worden afgestraft.
Wij hechten aan de zelfstandigheid van kinderen.Elk kind moet leren meedenken over het eigen leerproces en zich daar medeverantwoordelijk voor gaan voelen.

Waar wij elke dag aan willen werken is kernachtig samengevat in de volgende zin:

Samen doelbewust!

De 3 kernwaarden die we hiervoor in willen zetten zijn:

Bewust; we maken bewuste keuzes zodat we recht doen aan ieders kwaliteiten en een beredeneerd lesaanbod kunnen bieden.

Ambitie; we gaan doelgericht en met focus aan de slag zodat we zorg op maat kunnen leveren. We willen trots kunnen zijn op hetgeen we bereiken.

Samen; we zijn een samenleving in een notendop waarin we samen werken, spelen en leren. Zo zorgen we voor een goed en veilig schoolklimaat.

 

3.2. Visiedocument

Het bestuur heeft een Visiedocument opgesteld dat geldt voor de hele stichting. Het document is te downloaden via de website van de stichting www.csgdewaard.nl
Van ouders wordt verwacht dat ze instemmen met dit document, dan wel het document respecteren. Dit houdt in dat de leerlingen meedoen aan alle activiteiten die door de school worden georganiseerd, dus ook de vieringen.

3.3. Beleidsvoornemens

In het Schoolplan 2018-2022 zijn beleidsvoornemens voor 4 jaren gesteld. We hebben met behulp van diagnoseinstrumenten de zwakke en sterke punten van onze organisatie in kaart gebracht. Per jaar willen wij werken aan de zwakke(-re) punten met gebruikmaking van de punten waar we sterk in zijn.

3.3.1. Terugblik

In de vorige Schoolgids stelden wij ons een aantal doelen voor het schooljaar 2017/2018.
Aan het begin van het nieuwe jaar kunnen we ‘meten’ in hoeverre de gestelde doelen gehaald zijn. Dit zijn onze bevindingen (in het kort):

Onderwerp Doel Gehaald
Professionele Leer Gemeenschap Leren van en met elkaar door collegiale consultatie en regievoering door directie in ontwikkeling
Visie op kleuteronderwijs Een breed gedragen visie en stevige basis voor verder leren ontwikkelen in ontwikkeling
Begrijpend leesonderwijs Versterken didactiek van de leerkrachten ja
Zelfstandig werken / blokuur op het rooster Tijd voor coaching meer-/en hoogbegaafden tijdens zelfstandig werken aan de weektaak gedeeltelijk
Zelfregulerend onderwijs Verantwoordelijkheid vergroten van het eigen leerproces nee
Vlietstijl optimaliseren Verdere ontwikkeling van een doorgaande lijn in regels, afspraken en hulpmiddelen ja

De meeste doelen zijn behaald en geven richting voor de toekomst. 

3.3.2. Vooruitblik

Tijdens schooljaar 2018/2019 willen we werken aan eigenaarschap. Kinderen moeten eigenaar zijn van hun eigen leren, zelf duidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren en verantwoording afleggen. Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen, je ervoor verantwoordelijk voelen en je verantwoordelijkheid nemen. Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen, samen met anderen.

Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt dat de leerkrachten van De Vliet eigenaar zijn van hun werk, weten waar ze voor staan en steeds een lerende attitude houden om continu en doelgericht ons onderwijs te verbeteren. Daarvoor gaan wij aan de slag met Stichting LeerKRACHT. 

Onze kernwaarden Bewust, Ambitieus en Samen liggen aan de basis van alle doelen voor dit schooljaar!

Naast voortgang van vernieuwingen als de visie op het kleuteronderwijs en de klankbordgroep, willen wij werken aan een groot aantal doelen. Hieronder enkele van deze doelen:

Onderwerp Doel
St LeerKRACHT Bouwen aan een professionele cultuur, versterken van de leerkrachtvaardigheden en verhogen van de leerresultaten van onze leerlingen
Implementatie van ons Gedragsprotocol Een leefgemeenschap waar ieder zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid en het welbevinden van elkaar
Hoge verwachtingen Een leergemeenschap waar met en van elkaar veel geleerd wordt
Tegemoet komen aan verschillen Onderwijs dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen
Woordenschat Het klaslokaal is een inspirerende taalrijke omgeving
Implementatie van ons Cultuurplan Aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen
Ouderbetrokkenheid Implementeren van de doelen van Ouderbetrokkenheid 3.0 in samenwerking met de klankbordgroep

4. De inrichting van het onderwijs

HET ONDERWIJSCONCEPT
Onze school telt vijf groepen; 1 enkele groep en 4 combinatiegroepen. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen.
Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door het leerstofjaarklassensysteem. Wij willen ons onderwijs zo inrichten dat wij tegemoet komen aan relevante verschillen tussen kinderen. Wij gebruiken het beste uit verschillende onderwijsvernieuwingen. Zo bewegen wij ons -afhankelijk van de onderwijsbehoefte- tussen programmagericht klassikaal onderwijs en ontwikkelingsgericht individueel onderwijs.
De leerlingen worden gemotiveerd om hun eigen leerproces te monitoren. De leerkracht is afwisselend de overdrager van kennis en de coach van de leerlingen. Wij voeden onze leerlingen op tot zelfstandigheid.

4.1. De schooltijden

Groep 1 tot en met 8

  morgen middag
maandag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
dinsdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
woensdag 08.30 - 12.00 vrij
donderdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
vrijdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15

 

Om optimaal te profiteren van de lestijd gaat om 8.25 uur en om 13.10 uur de eerste bel. Vijf minuten later gaat de tweede bel. 

Vanaf 8.15 uur en 13.00 uur is er pleinwacht voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen zijn dan welkom op het plein. Voor de groepen 1 en 2 gaat om 8.20 uur en 13.05 uur de deur open en kunnen zij naar hun eigen lokaal gaan. 

De leerlingen eten tussen de middag thuis of maken gebruik van de tussenschoolse opvang van Kivido. Hierover leest u in hoofdstuk 6.11 meer. 

4.2. Groepsverdeling en leerkrachten

Groep 1/2 Jetta Bijl en Karina de Vries 
Groep 3/4a Jakobien van der Oost en Margreet Romers
Groep 4b/5 Monique de Bloeme en Marjolein Fokkinga
Groep 6/7 Gerrit Boon en Jacoline Houtbraken
Groep 8 Marjolijn Mostert

Intern begeleider: Jantina Spry

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Juf Karina Juf Karina Juf Karina of Juf Jetta Juf Jetta Juf Jetta
3/4a Juf Margreet Juf Jakobien Juf Jakobien Juf Jakobien Juf Margreet
4b/5 Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Monique
6/7 Juf Jacoline Juf Jacoline Meester Gerrit Meester Gerrit Meester Gerrit
8 Juf Marjolijn Juf Marjolijn Juf Marjolijn Juf Marjolijn Juf Marjolijn
Dir Meester Ronald Meester Ronald Meester Ronald Meester Ronald Meester Ronald
IB-er   Juf Jantina   Juf Jantina  
Leerkracht   Juf Margreet (ochtend)   Juf Monique  
Lkr-ondst   Juf Corrie   Juf Corrie  
Ond.ass   Juf Agnes (ochtend) juf Agnes Juf Agnes (ochtend)  
PGB   Juf Moniek   Juf Moniek (ochtend)  

Waarnemend directeur: Machteld Metz

4.3. Ziekte van leerkrachten

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij voor vervanging te zorgen. Het volgende stappenplan wordt dan doorlopen:


1 de duo-leerkracht vervangt;
2 een leerkracht uit de vervangingspool van CSG De Waard vervangt;
3 een andere leerkracht met deeltijdbaan vervangt;
4 de groep krijgt een dagtaak om zelfstandig aan te werken;
5 de groep wordt naar huis gestuurd.


Mocht het onverhoopt zo zijn dat, bij (langdurige) ziekte of een vacature, tot stap 5 moet worden overgegaan, dan zullen wij de ouders zo snel mogelijk, hetzij via de mail, hetzij telefonisch, hiervan op de hoogte stellen.

4.4. Schoolvakanties en verzuim

Als uw kind één of meer dagen wegens ziekte van school moet verzuimen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen d.m.v. een telefoontje (graag voor 08.20 uur). Ook ontvangen wij graag een berichtje als uw kind niet met de gymlessen mee kan doen. De leerlingen zijn in principe verplicht alle leer- en vormingsgebieden die worden aangeboden in de verschillende leerjaren bij te wonen.

4.5. Vakanties in het schooljaar 2018/2019

  Van: Tot en met:
Herfstvakantie 22/10/2018 26/10/2018
Kerstvakantie 24/12/2018 04/01/2019
Voorjaarsvakantie 25/02/2019 01/03/2019 
Paas-/meivakantie 19/04/2019 03/05/2019
Hemelvaartvakantie 30/05/2019 31/05/2019
Pinkstervakantie 10/06/2019 14/06/2019
Zomervakantie 22/07/2019 30/08/2019

 

4.6. Vrije uren en dagen in schooljaar 2018/2019

Studiedag 1 14/09/2018
Studiedag 2 29/10/2018
Studiedag 3 14/02/2019
Studiedag 4 20/05/2019
Vrije dag  21/12/2018
Calamiteitenverlof* 19/07/2019

* In het geval dat er een calamiteit heeft voorgedaan of dat een groep meer dan eenmaal een dag naar huis gestuurd wordt, is vrijdag 19 juli de laatste schooldag in plaats van donderdag 18 juli 2019. 

4.7. Aanmelding en toelating

4.7.1. Aanmelding

Voordat u de beslissing neemt of u uw kind bij ons aanmeldt, wilt u natuurlijk eerst eens bij ons op school komen kijken. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur, die u graag een rondleiding zal geven en u in het aanmeldingsgesprek zal vertellen waar onze school voor staat. U krijgt een informatiepakket mee naar huis (op verzoek sturen wij u dit pakket van tevoren toe), met daarin het aanmeldingsformulier.

Ieder jaar op de eerste woensdag van april houden alle basisscholen in Cromstrijen een “open dag“. Dit is voor ouders met een kind dat binnenkort 4 jaar wordt een prima gelegenheid om alle scholen in bedrijf te zien en met allerlei mensen die bij de school betrokken zijn te praten.
Op die open dagen staan de directeur, de intern begeleider, de conciërge, leden van ouderraad en medezeggenschapsraad en leerlingen van de leerlingenraad klaar om u alles over de school te vertellen en te laten zien. De toekomstige leerling is uiteraard ook van harte welkom. Ook tijdens deze ochtend is er mogelijkheid tot inschrijven van uw kind.

Met uw handtekening onder het aanmeldingsformulier geeft u aan de vragen naar waarheid beantwoord te hebben, kennis genomen te hebben van de inhoud van de Schoolgids en het Visiedocument en in te stemmen met ons volledige onderwijsprogramma.

4.7.2. Intakegesprek

Als u naar aanleiding van het aanmeldingsgesprek besluit uw kind bij onze school in te schrijven, volgt enkele weken nadat uw kind op school is gekomen een intakegesprek met onze intern begeleider. Daar wordt u gevraagd relevante gegevens over uw kind aan te leveren, zodat wij uw kind een goede start kunnen bieden.

4.7.3. Tussentijdse instroming

Als een kind in een andere groep ‘instroomt’, geldt de procedure als hierboven beschreven. Het vervolg staat hieronder beschreven:
De vorige school levert het onderwijskundig rapport aan. Als de gegevens van het onderwijskundig rapport niet volledig genoeg zijn om een goede inschatting te kunnen maken van uw kind, dan zal onze school d.m.v. toetsen de ontbrekende informatie proberen te verkrijgen. Wij gaan pas tot definitieve inschrijving over als in de praktijk is gebleken, dat uw kind op de juiste plek is op onze school.

4.7.4. Verwijdering en schorsing

Fouten worden bij ons school gezien als een mogelijkheid tot verbetering. In de groepen wordt aangesloten bij het gewenst gedrag. Wij proberen te werken aan zelfsturing en betrokkenheid. Wij hanteren de principes van de motivatiedidactiek: ‘Ik kan het’, ‘Ik kan het alleen’ en ‘Ik kan het met anderen’. Als bij een leerling voortdurend een vergeefs appèl wordt gedaan op het zelfsturend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel en de medeleerlingen hiervan voortdurend hinder ondervinden, wordt contact gezocht met de ouder(-s). In samenwerking met de school wordt naar een oplossing gezocht. Daarbij kan worden overgegaan tot een ‘time out’ waarbij de leerling gedurende een dagdeel in een andere groep geplaatst wordt, of tot een schorsing, waarbij de leerling voor 1 of 2 dagen thuis moet blijven. Als ouder(-s) en/of leerling medewerking weigeren, kan de schoolleiding in het uiterste geval overgaan tot verwijdering van de leerling. Uiteraard na uitvoerig overleg tussen ouders, leerkracht, directie en College van Bestuur. De school neemt daarbij de verplichting op zich om de ouder(-s) -indien gewenst- te helpen zoeken naar een andere school. De procedure ‘Verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

5. De zorg voor de kinderen

INLEIDING
Onze school werkt op drie manieren aan kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, werken met goed personeel en het goed volgen van de resultaten van de leerlingen. Wij werken met moderne lesmethoden die voldoen aan de kerndoelen waarmee de inspectie werkt bij haar beoordeling van scholen. De methoden worden gemiddeld elke 8 jaar vervangen. Bij het kiezen van een methode wordt gewerkt met een aantal criteria. Zo moet elke nieuwe methode tegemoet komen aan verschillen tussen leerlingen, ze moet bruikbaar zijn in combinatieklassen en sporen met onze kernwaarden en de christelijke signatuur van onze school. Daarnaast kijken wij naar de prijs en de lay-out. Nog belangrijker dan de methoden die wij gebruiken zijn de mensen die er mee werken. Een ideale methode bestaat niet en daarom moet elke leerkracht in staat zijn om een methode aan te passen aan ons onderwijsconcept.
Wij besteden veel tijd aan overleg, zodat een doorgaande lijn gegarandeerd wordt. Daarnaast ruimen wij tijd in voor nascholing. Er worden cursussen gevolgd en er is zorg voor de overdracht van kennis. Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te vergroten is ons leerlingvolgsysteem. Onder het kopje Leerlingenzorg kunt u lezen welk systeem wij hanteren.

5.1. De jonge kinderen (groepen 1-3)

Jonge kinderen leren op een andere manier en in andere situaties dan oudere kinderen. Jonge kinderen leren tijdens spelsituaties en zelfgekozen activiteiten. Wij willen ons onderwijs afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Dat doen wij door zorg te dragen voor een gevarieerd en systematisch aanbod van ontwikkelingsmateriaal, waar ieder kind op eigen wijze mee werkt.
De kleuterperiode zien wij als één doorgaande individuele ontwikkeling, waarbij kleuters vooral heel veel van elkaar leren. Groep 1/2 is een instroomgroep. Voortdurend groeit deze groep, doordat er jongste kleuters bijkomen die de leeftijd van 4 jaar bereiken.


Een schooldag bij de kleuters begint met spel naar keuze. Als iedereen er is en de nieuwtjes aan de juf en vriendjes zijn verteld, wordt een kring gevormd. Met een viering wordt de dag geopend. Na de viering volgen activiteiten als hoekenwerk en geleid spel. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. We proberen de kleuters te betrekken bij de invulling van de thema’s en soms ook de keuze hiervan. De overgang van groep 2 naar groep 3 verloopt vloeiend, doordat ook in groep 3 gewerkt wordt in hoeken en met thema’s. Ook de start van het leren lezen begint niet zondermeer in groep 3. In groep 2 wordt aandacht besteed aan ontluikende geletterdheid en bij kinderen die aan het lezen toe zijn, proberen wij aan te sluiten in ons onderwijs. Onze methode voor Aanvankelijk Lezen biedt de mogelijkheid om met verschillende instapniveaus te starten in groep 3.

In groep 3 wordt meer klassikaal gewerkt. Een schooldag in groep 3 begint met een viering. De dag wordt gekenmerkt door een rooster waarbij spanning en ontspanning elkaar afwisselen.

5.2. De oudere kinderen (groepen 4-8)

Vanaf groep 4 vormen de methoden per vakgebied het uitgangspunt van werken. Om er zorg voor te dragen dat het onderwijsaanbod op hoog niveau is, gebruiken wij moderne methoden, die goed op elkaar afgestemd zijn. Ook maken wij kritisch gebruik van de handleiding. Een schooldag in de bovenbouw begint met een viering, al dan niet in de kring. Na de viering staan ‘rekenen’ en ‘taal’ op het lesrooster. De rest van de morgen en ‘s middags volgen de andere vormingsgebieden. Ook hier wisselen spanning en ontspanning elkaar af.

5.3. De Vliet een samenleving in notendop

U voedt uw kind op tot zelfstandigheid. Op De Vliet mogen wij daar aan bijdragen. Wij willen een samenleving in notendop zijn, waar kinderen met vallen en opstaan leren om op eigen benen te staan en om te gaan met de ander. Daarbij staan wij een geleide confrontatie voor; wij nemen de kinderen aan de hand bij het kennismaken met een multiculturele en post-christelijke maatschappij.
Burgerschap is een onderdeel van ons lesprogramma. In dit kader besteden wij ook aandacht aan seksuele diversiteit tijdens de zogenaamde Week van de Lentekriebels in maart, waarbij gewerkt wordt met het materiaal van de Rutgersstichting WPF i.s.m. de GGD.

5.4. De leer- en vormingsgebieden

Om u een indruk te geven van de inhoud van de leer- en vormingsgebieden geven wij u per vakgebied een korte typering:

Godsdienstige vorming Trefwoord - Per week spiegelverhalen en Bijbelverhalen
- Kernwoorden: Thematisch, open blik, de leefwereld van kinderen staan centraal
Voorber. taal en rekenen Kleuterplein - Methode voor ontluikende geletterdheid en gecijferdheid
- Een beredeneerd aanbod staat borg voor kwaliteit
Nederlandse taal en spellen Taal/ Spelling Actief 4 - Differentiatie op 3 niveaus
- Doelen door differentiatie voor iedereen haalbaar. 
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Kim versie - Verschillende instapniveaus
- Doelen door differentiatie voor iedereen haalbaar
Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip XL - Systematisch inoefenen van leescategorieën
- Sluit aan bij actualiteit
Rekenen Wereld in Getallen 4 - Methode geschikt voor combinatiegroepen
- Differentiatie op 3 niveaus
Aardrijkskunde Meander - Aparte leerlijn voor topografie
- De Vliet start met Aardrijkskunde in groep 5
Geschiedenis Blink Wereld geschiedenis - Digitale leerlijn
- Leergangen worden geclusterd
Natuur en Techniek Blink Wereld
natuur & techniek
- Digitale leerlijn
- Een gecombineerde methode voor natuur en techniek
Engels Take It Easy Er wordt gewerkt met het digibord
Verkeer - 3VO
- Klaar over
- In groep 7 en 8 wordt geoefend voor het landelijk examen
- In de onder- en middenbouw worden methodelessen gegeven

Lichamelijke oefening Basislessen Bew. Ondw. - Afwisselend een materiaalles in circuit en een spelles
- Groep 4-8 heeft 1x in de 3 weken zwemmen
Muziek Muziek moet je doen Luisterend, spelend, zingend en bewegend genieten
Handvaardigheid Moet je doen Er wordt gewerkt met thema’s met diverse verwerkingsvormen
Geestelijke Stromingen Wereldwijd geloven - Vanaf groep 7 en 8
- Behandeling van 5 wereldgodsdiensten plus de zgn. -ismen
Soc. Em. Ontwikkeling Goed gedaan! - 12 sociaal-emotionele competenties 
- Ouders kunnen worden betrokken bij de thema’s.

5.5. Urentabel

In de hieronder opgenomen urentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het betreft hier gemiddelden die kunnen variëren per periode. In de groepen 1 en 2 vloeien de verschillende leer- en vormingsgebieden in elkaar over, of komen in samenhang voor

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8
Godsdienstige Vorming / Geestelijke stromingen / Burgerschap 1.45 1.45 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Sociaal Emotionele Ontwikkeling 1.45 1.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Werken met ontw. materiaal / begeleid spel 7.45 7.45            
Taalontwikkeling 1.15 1.15            
Nederlandse Taal/ Aanvankelijk Lezen     7.15          
Nederlandse Taal       5.00 5.00 4.30 4.30 4.30
Spelling       2.00 1.15 1.15 1.15 1.15
Technisch Lezen      0.45 1.15 1.00 1.00 1.00 1.00
Begrijpend Lezen       1.30 1.30 2.00 2.15 2.15
Engelse Taal 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Schrijven     2.00 0.45 0.30 0.30 0.15 0.15
Rekenactiviteiten 1.15 1.15            
Rekenen     5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Wereldoriëntatie 0.30 0.30 0.30 0.30        
Aardrijkskunde          0.45 0.45 0.45 0.45
Geschiedenis         1.00 1.00 1.00 1.00
Natuur / Techniek     0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Verkeer     0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Muziek 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Creatieve vorming (crea, drama, tekenen)     1.45 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Bewegingsonderwijs     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Spel en bewegen / motoriek 7.00 7.00            
Zelfredzaamheid / sociale redzaamheid 2.00 2.00            
Zelfstandig werken / blokuur     0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Pauze 1.15 1.15 2.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
                 
Totaal 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30 25.30  25.30

 

5.6. De opvang van nieuwe leerlingen

Wanneer ouders zich oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind, ontvangen zij een informatiepakket en worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Zo krijgen zij een goede indruk van het onderwijs aan onze school. Voor kinderen die 4 jaar worden en voor het eerst naar de basisschool gaan is er een gewenningsperiode ingelast.

Ongeveer 8 weken voor de 4e verjaardag maken ouders/verzorgers en school een afspraak over “wenmomenten”. Gedurende vijf dagdelen kunnen zij al vast wennen aan het schoolritme, de kinderen en de leerkrachten.

5.7. Leerlingenzorg

We proberen zo tijdig mogelijk leer- en/of gedragsproblemen te signaleren. De intern begeleider is twee dagen in de week aanwezig voor IB-taken. De IB-er is verantwoordelijk voor de orthotheek. In de orthotheek staan allerlei toetsen om de vorderingen van leerlingen te volgen en naslagwerken om specifieke problemen bij leerlingen op te sporen. Tevens worden hulpmaterialen waarmee de leerlingen kunnen oefenen in de orthotheek bewaard. Van uw kind zal gedurende de schoolloopbaan een dossier aangemaakt worden, waarin de ontwikkeling gevolgd wordt. Het dossier wordt digitaal opgeslagen. Er wordt vertrouwelijk mee omgegaan. De dossiers zijn toegankelijk voor de directie, IB-er, de leerkrachten van het kind en de aan de school verbonden orthopedagoog.

Ouders mogen altijd het dossier inzien. Zij dienen daartoe een verzoek bij de leerkracht neer te leggen. Ouders mogen ook bezwaar aantekenen tegen gedeeltes uit het dossier. Het bezwaar zal opgetekend worden en aan het dossier toegevoegd worden.
Als ouders ten behoeve van externe instanties relevante gegevens uit het dossier nodig hebben, kunnen zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de school indienen. In het geval van zo’n verzoek vragen wij de ouders om toestemming, om ook als school in contact te treden met de externe instantie, zodat er informatie-uitwisseling kan plaatsvinden.


De intern begeleider onderhoudt contacten met het Samenwerkingsverband Basisonderwijs-Speciaal Onderwijs in onze regio.

5.8. Afwijkende doorstroom

Het kan voorkomen dat van de reguliere doorstroom afgeweken wordt en een leerling een leerjaar overdoet, of juist overslaat. Wij hebben per leerjaar minimumdoelen gesteld waaraan leerlingen aan moeten voldoen voor een verwachte goede voortgang in het volgende leerjaar. Ook kan het voorkomen dat op sociaal-emotionele gronden besloten wordt een leerling te laten doubleren. Uiteraard worden de ouders/ verzorgers betrokken in de overweging, maar de school heeft in deze het laatste woord.


Zijn kinderen voor 1 januari 4 jaar geworden, dan gaan zij aan het eind van groep 1 door naar groep 2. Dit wordt besproken met de ouders van deze leerlingen. Als de ouders en/of de groepsleerkracht redenen hebben om van deze afspraak af te wijken, wordt dit vastgelegd en kan een kind in groep 1 blijven. Als kinderen voor 1 januari 5 jaar zijn geworden, gaan zij aan het eind van groep 2 door naar groep 3. Als de school oordeelt dat een leerling nog niet toe is aan groep 3, wordt dit besproken met de ouders en blijft het kind nog een jaar in groep 2. Bij twijfel of een leerling naar groep 3 kan, wordt het protocol ‘Groep 3 Rijpheid’ ingevuld.

5.9. Meer- en hoogbegaafden

Op De Vliet willen wij meer- en hoogbegaafden, door verdieping, verbreding, maar ook door toevoeging van geheel nieuwe elementen in het onderwijsprogramma, uitdagen. Op De Vliet is een HB-protocol aanwezig.

5.10. De Kangoeroeklas

Met sprongen vooruit!
Soms heeft een meerbegaafde leerling hinder van de eigen begaafdheid. Voor deze leerlingen is de bovenschoolse Kangoeroeklas.
De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en
  wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.


Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/ dochter. In september 2018 verschijnt er een Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie over de gang van zaken.

5.11. Passend onderwijs

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: ‘Geen kind het eiland af’. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

5.11.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

5.11.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

 1. De leerstof. Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
 2. Begeleiding door de leerkracht. De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
 3. Welbevinden. Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes.
 4. Gedrag. Uw kind verstoort de les of is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?
We onderscheiden de volgende stappen:

 • Niveau van de leerkracht: De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.
 • Niveau van de intern begeleider: Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.
 • Niveau van de extern begeleider: Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie te maken heeft. De extern begeleider gaat met de leerkracht aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.
 • Niveau van Ondersteuningscommissie: Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.


Daaruit komt een van de volgende adviezen:
1. een preambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
4. plaatsing van uw kind op een speciale school.


Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

M.L. Strootman
Maseratilaan 14
3261 NA Oud-Beijerland
Tel.: 0186 - 62 14 61
r.strootman@csgdewaard.nl
M.P. den Hartog
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
Tel: 078 - 6295994
denhartog@acishw.nl

5.12. Schoolbegeleider

CSG De Waard heeft een orthopedagoog in dienst. Als ouder kunt u met de orthopedagoog te maken krijgen als uw kind leer- en/ of gedragsproblemen heeft en zowel u als de school vinden dat uw kind onderzocht moet worden. De orthopedagoog bekijkt waar het probleem bij uw kind ligt. Soms helpt zij met het opstellen van een meer geschikt handelingsplan. Soms wordt doorverwijzing naar de Ondersteuningscommissie aanbevolen.
Schoolbegeleider: Mw. Yanick Heijnders

5.13. Schoolarts

Careyn Jeugd en Gezin is de verantwoordelijke instantie voor onze school. In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt twee keer een onderzoek door Careyn uitgevoerd.
De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.
Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Ze kijkt niet alleen naar de lichamelijke toestand van uw kind. Ze stelt ook vragen over onder meer eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. Heeft u vragen over de gezondheid of het welbevinden van uw kind, dan kunt u een afspraak maken.
Alle kinderen en hun ouders uit groep 1-4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5-8 kunnen een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school.


Adres en telefoon nummer:
Careyn Jeugd en Gezin
Wilhelminastraat 18
3262 SV Oud Beijerland
Tel.: 088-1239925 (algemeen nummer; kies voor optie 1)

5.14. Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er sprake is van echtscheiding of overlijden van een dierbare. Ook wanneer er zich op school situaties voordoen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind kan zij helpen. De schoolmaatschappelijk werker werkt nauw samen met de intern begeleider van school om de zaken rond het kind goed te laten verlopen.

Ouders kunnen zelf contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk of het contact via de intern begeleider of leerkracht laten verlopen. Alles gebeurt alleen met de toetstemming van ouders. De schoolmaatschappelijk werker bij ons op school is Sara Ramzani te bereiken via s.ramzani@kwadraad.nl of 06-40716473

5.15. Logopedie

Alle groep 2 leerlingen worden door een logopedist van het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard gescreend op o.a. taal, stem, mondgewoonten en luistervaardigheid. Dit wordt in opdracht van de gemeente gedaan. Indien nodig wordt uw kind verwezen naar een logopedist.

Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen houdt logopediste Jannine Nobel van Logopediepraktijk Cromstrijen zitting bij ons op school. Leerlingen van onze school ontvangen onder schooltijd een logopediebehandeling.

5.16. Inspectie

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, bezoekt de inspectie een school als de tussentijdse resultaten en de eindresultaten daar aanleiding toe geven. Omdat onze school op het niveau presteert dat gezien de leerlingpopulatie van onze school verwacht mag worden, zijn wij onder regulier toezicht geplaatst, wat inhoudt dat onze school eens in de 4 jaar wordt bezocht door de inspectie. In 2014 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een stelselonderzoek.


Voor de laatste inspectierapporten kunt u de inspectiesite bezoeken: www.onderwijsinspectie.nl


Inspectiekantoor Breda
Naast de inspecteur voor de kwaliteit van het onderwijs is aan onze school een vertrouwens-inspecteur toegewezen.


U kunt rechtstreeks contact zoeken via
0900 - 1113111 voor klachten of vermoedens over
seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek - of geestelijk geweld.

5.17. Pedagogische academie basisonderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zijn meer leerkrachten nodig. Om er zorg voor te dragen dat deze leerkrachten voldoende werkervaring op doen, willen wij graag stagiairs in onze school de kneepjes van het vak bijbrengen. CSG De Waard heeft een contract met Hogeschool InHolland Rotterdam.

5.18. Gemeente Cromstrijen/ Regiekr8

Middels het lokaal onderwijsbeleid gaat gemeente Cromstrijen in gesprek met de scholen en met instellingen die zijdelings bij het onderwijs zijn betrokken als; bibliotheken, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, jeugdwerk, verenigingen etc. Kirsten Bakker is onze contactpersoon van Regiekr8. Zij coördineert activiteiten op het gebied van sport en spel, rond en in de herfst- en voorjaarsvakantie. In de tussenliggende periode worden 2 cultuurweken georganiseerd. Ook is Regiekr8 betrokken bij de jaarlijkse Koningsspelen, op een van de sportterreinen. Meer informatie vindt u op www.regiekr8.nl.

5.19. Brandpreventie en bedrijfshulpverlening

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen in en om de school. Regelmatig wordt het gebouw gecontroleerd door de gemeente en de Arbodienst. In de school hangen vluchtplannen, waarop de vluchtroutes zijn aangegeven. Dit plan wordt getest op doelmatigheid bij de jaarlijkse brandoefeningen gedurende het cursusjaar. 
De coördinatie van de bedrijfshulpverlening ligt bij Gerrit Boon.

5.20. Schoolschoonmaak

De schoonmaak van de school wordt uitgevoerd door Leo Paans, in dienst bij CSG De Waard. De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de wc’ s (elke dag), de vloeren van de lokalen en gangen vegen en zuigen (elke dag) en de tafeltjes nat afnemen (1 maal per week). In de vakanties krijgt de school een extra schoonmaakbeurt.

5.21. Hoofdluisaanpak

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander gebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats.
Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een
systematische aanpak. Dit houdt in dat de leerlingen na elke vakantie gecontroleerd worden op hoofdluis door ouders. Bij constatering van hoofdluis wordt contact gezocht met thuis. Daarbij kunnen ouders en verzorgers ook geïnformeerd worden over behandelingsmethoden.

6. De ouders/verzorgers

CONTACTEN SCHOOL EN HUIS
Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Het is daarom belangrijk dat duidelijk is wat ouders van de school mogen verwachten, en omgekeerd wat de school van ouders mag verwachten. Een kind brengt dagelijks heel wat uren door in de school.
In de school werkt het kind in een leefgemeenschap die verschilt met die van thuis. Belangrijk is om school- en thuissituatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Goede contacten en samenwerking tussen ouders en school bevorderen het welbevinden van het kind. Dit vraagt openheid in de omgang met elkaar. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis.
Op onze beurt proberen we een ‘open school’ te zijn en u op verschillende manieren te informeren over uw kind en over de gang van zaken in de school.

6.1. Open dag

De eerste woensdag van april houden alle scholen van Gemeente Cromstrijen een Open Dag. Deze dag is bedoeld voor jonge of nieuwe ouders die zich oriënteren op onderwijs en kinderopvang. Als u mensen in de doelgroep attendeert op onze Open Dag, zijn wij u erkentelijk.

6.2. Startgesprek

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht van hun zoon/dochter. In een startgesprek spreken ouders hun verwachtingen uit voor het komende schooljaar. Dit is een uitgelezen moment voor ouders om bijzonderheden over hun kind met de leerkrachten te delen. In dit gesprek kan ook specifieke informatie over de thuissituatie van het kind aan de orde komen. Leerlingen van groep 7 en 8 worden uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn zodat zij zelf ook verwachtingen uit kunnen spreken. Met de leerlingen van groep 8 wordt ook een 'contract' opgesteld met betrekking tot de wens aangaande het voortgezet onderwijs.

Deze gesprekken worden gepland in de derde en vierde week van het schooljaar.

6.3. Informatiebrief

Om de week krijgt u op de dinsdag via de mail een ‘Info’. In de informatiebrief staat de planning van activiteiten voor de komende weken. Informatie die specifiek voor de ouders van leerlingen uit één groep is bestemd, wordt meestal via de leerkracht verstrekt.

6.4. Inloopkwartier

Iedere vijf à zes weken wordt u uitgenodigd voor het inloopkwartier. U kunt het werk van uw kind bekijken en zo een indruk krijgen van de werkhouding van uw kind. Het inloopkwartier sluiten we gezellig af met koffie en thee in de centrale hal.

6.5. Ouderportaal

Het ouderportaal van ParnasSys is een digitaal platform waarop ouders/verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens zoals

 • administratieve gegevens van de leerling (personalia, absentie)
 • schoolgegevens (nieuws, medewerkers)
 • groepsgegevens (adresgegevens medeleerlingen)
 • notities van oudergesprekken
 • resultaten van methodetoetsen en Cito-toetsen.

Op deze manier willen wij de communicatie met de ouders digitaal ondersteunen, partnerschap tussen ouders en school stimuleren en administratieve gegevens up to date houden. Ouders ontvangen accountgegevens na het intakegesprek met de intern begeleider.

6.6. AD HOC werkgroepen

Een school ontleent zijn bestaansrecht aan de ouders. Daar zijn wij ons zeer bewust van en daarom hechten wij ook aan uw mening. Bij de uitwerking van een oudertevredenheidsonderzoek kan een ad hoc werkgroep ouders gevormd, die samen met de directie tips en tops formuleert.

6.7. Klankbordgroep

Op een school wordt door de leerkrachten heel wat vergaderd. Natuurlijk gaat het vaak over regelzaken. Maar ook hebben we het over beleid. Waar staan we voor? Waar willen we naar toe? Wat onderscheidt De Vliet van de andere scholen in ons dorp? Op de studiedagen maken we afspraken; we zeggen wat we doen.

Maar als je als leerkracht de volgende dag weer voor de groep staat, heb je te maken met je eigen groepsdynamiek, met de drukte van de dag en alle andere zaken die spelen. Een van de manieren waarop we onze informatie over de inbedding van vernieuwingen completer maken, is de Klankbordgroep: want we willen ook doen wat we zeggen. 

De Vliet heeft als motto: ‘samen doelbewust’. De Klankbordgroep zoomt dit jaar in op de thema's huiswerk en veiligheid. Hoe is dat geregeld om ook echt het beste uit iedere leerling te halen?

De KBG kan informatie halen door bijvoorbeeld een vragenlijst uit te zetten of een bezoek te brengen aan een andere school. Maar bij de KBG kunt u ook informatie brengen. Niet alle informatie zal ook door de KBG gebruikt worden. De KBG is geen klachtenbureau en u komt haar dan ook niet tegen in de Klachtenprocedure. Haar taak is om te helpen een doorgaande lijn van 1-8 te maken in het optimaal leren van alle leerlingen van De Vliet. Alles met betrekking tot het leren en welbevinden kunt u bij de contactpersoon voor de groep van uw kind neerleggen. Op de adressenlijst kunt u lezen welke ouder u kunt aanspreken voor de groep van uw kind.

De KBG vergadert 5 keer per jaar op een avond van 19.00 - 20.00 uur.

6.8. Gebedskring

In het hoofdstuk 'de richting van de school' hebt u kunnen lezen dat omzien naar elkaar één van de 3 pijlers is waar De Vliet op rust. Daarom beginnen wij elke dag met een viering, waarbij lief en leed gedeeld wordt. Tijdens deze viering werken wij door gebed en lied onze verbondenheid uit met de Here God.

De samenleving in notendop die De Vliet vormt, bestaat niet alleen uit kinderen en leerkrachten. Ook u als ouders hoort daar bij. Daarom wordt op de derde dinsdag van de maand een moment van gebed belegd in de personeelskamer, waar ouders en leerkrachten samen kunnen bidden.

De bijeenkomsten zijn van 19.30-20.15 uur.

U bent van harte welkom! U kunt informatie krijgen of gebedspunten mailen naar contactouder Marlies Oostveen, marliesoostveen@hotmail.com of naar Jetta Bijl j.bijl@csgdewaard.nl of Gerrit Boon g.boon@csgdewaard.nl

6.9. Leerlingenraad

Wij voeden onze leerlingen op tot zelfstandigheid. Grofweg kun je zeggen dat in de onderbouw wordt geïnvesteerd in relaties, in de middenbouw komen daar de competenties bij en in de bovenbouw de autonomie, zodat de leerling aan het eind van zijn basisschoolloopbaan kan zeggen: ‘Ik kan het, ik kan het alleen en ik kan het samen’.
Uit leerlingen van de bovenbouw wordt de leerlingenraad gevormd, die meedenkt over het samenleven als gemeenschap De Vliet. De oudste leerlingen van de leerlingenraad zijn tevens lid van de klankbordgroep. 

6.10. Rapport

De kinderen ontvangen een woord-cijferrapport. De cijfers geven de vorderingen van een kind op een bepaald leer- of vormingsgebied. De woorden vullen het beeld aan en geven een meer algemene indruk weer. Tweemaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt. Eigenlijk zegt een rapport op zich niets. Wij vinden het belangrijk om elke leerling in de eigen ontwikkeling te volgen. Daarom hechten wij er aan om de rapporten mondeling toe te lichten. Op de daarvoor belegde rapportenavonden wordt het rapport met u besproken.
In het voorjaar worden alle ouders uitgenodigd voor een zogenaamd 10-minutengesprek. Bij het laatste rapport kunt u zelf aangeven of u een 10-minutengesprek wenst.
In het najaar wordt een spreekavond belegd, waarvoor alle ouders een uitnodiging voor een 10-minutengesprek ontvangen. Op deze spreekavond komt het welbevinden van het kind ter sprake.

Groep 8 vormt een ‘status aparte’. In september worden leerlijngesprekken gevoerd, waarbij de leerling betrokken wordt in het opstellen van een werkplan voor het komende jaar. In maart zijn de gesprekken over de keuze voor een school voor Voortgezet Onderwijs. De laatste rapportbespreking in juli komt daardoor voor groep 8 te vervallen.

6.11. Overblijven in de school met KIVIDO

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Om 12.00 uur eindigen de ochtendlessen. De leerlingen hebben een uur en een kwartier voordat de middaglessen aanvangen.
In principe is dat genoeg om thuis te eten voor de kinderen die in de dorpskern wonen. Bent u niet in de kern van Klaaswaal woonachtig, of kunt u tussen de middag thuis geen opvang bieden, dan kan er gebruik worden gemaakt van de tussenschoolse opvang van Kivido. 

Samen buitenspelen en ontspannen kunnen eten is een must bij Kivido en ook een gezamenlijke visie met de schoolleiding! Tussen 12.00 uur en 13.15 uur kunnen de kinderen blijven eten en onder begeleiding buitenspelen. Elke dag is er een pedagogisch medewerker aanwezig die samen met hulpouders van school de kinderen opvangen. Alle kinderen van school kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Dit kan incidenteel zijn, met een strippenkaart, of via het afnemen van vaste dagen. Wilt u uw kind over laten blijven, neem dan contact op met het hoofdkantoor van Kivido; 0186-620342 of stuur een mail naar info@kivido.nl 

6.12. Buitenschoolse en tussenschoolse opvang KIVIDO

CSG De Waard heeft sinds mei 2017 een nieuwe partner om de buitenschoolse - en tussenschoolse opvang te verzorgen.

Villa Vliet heet de kinderen al om 07.00 uur welkom, waarna zij zelf, na een rustige ochtendstart, naar de klas gaan en/of worden gebracht. Kivido heeft als visie “Lekker in je vel, bij Kivido kan dat wel”. Als een kind lekker in zijn of haar vel zit, gaat de ontwikkeling soepeler en staat open voor nieuwe leermomenten.

Kivido biedt leuke en uitdagende opvang voor uw kind(eren). Wij vinden dat kinderen bij ons een vertrouwde en gezellige plek moeten hebben. 

Kivido wil kinderen kansen geven om zich te ontwikkelen, om een plek te veroveren in de wereld, om te spelen, om te leren zodat zij kunnen ontdekken wie zij zijn en wat zij willen worden. Daarom laten wij kinderen kennismaken met verschillende facetten. Zo bieden wij sport- en muziekactiviteiten aan. Daarnaast hebben wij op de BSO een bijzonder gevarieerd vakantieprogramma. Onze organisatie wil graag uw partner zijn waar het gaat om het creëren van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind(eren). 

Uiteraard hebben wij gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers in dienst. Bij ons vindt u zelfs nog pedagogisch medewerkers van het eerste uur. Dus jarenlange ervaring in combinatie met jeugdig enthousiasme. Wij zijn alert op nieuwe ontwikkelingen en spelen hierop in, indien deze de kwaliteit van onze opvang kunnen verbeteren. 

Voor informatie over de buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor; 0186-620342 of stuur een mail naar info@kivido.nl 

6.13. Schoolmelk

De kinderen kunnen op school optimel framboosdrank of halfvolle melk drinken. Bij de conciërge kan de ouder een aanmeldingsformulier halen. Als u deze opstuurt krijgt u een acceptgiro thuisgestuurd en een wijzigingskaart. Na betaling krijgt de school bericht over de ingangsdatum waarop het kind schoolmelk gaat drinken. Met de wijzigingskaart kan worden aangeven dat het kind iets anders gaat drinken of gaat stoppen. Deze kaarten zijn ook te verkrijgen bij de conciërge.

6.14. Schoolfonds

Op onze school wordt van alle ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gevraagd. De vrijwillige bijdrage bedraagt € 26,00 per kind per schooljaar en zal in januari gevraagd worden. Alle extra kosten die de overheid niet vergoedt, zoals de kosten die verbonden zijn aan de viering van de christelijke feestdagen en festiviteiten als sinterklaas, sportdag enz. worden hier uit betaald. De vrijwillige bijdrage van het schoolfonds kan betaald worden per jaar of in termijnen. U ontvangt hierover een brief van de Ouderraad. Het bedrag kan gestort worden op bankrekeningnummer NL 42 RABO0111 526892 t.n.v. CSG De Waard, inzake Ouderraad De Vliet.


De schoolreisjes zijn niet opgenomen in het schoolfonds. Hiervoor moet separaat betaald worden. Voor de schoolreisjes van de middenbouw zal een bedrag van rond de € 30,00 gevraagd worden. Voor het schoolkamp wordt een bijdrage van rond de € 100,- gevraagd. Voor deelname van uw kind aan het schoolreisje of kamp is betaling noodzakelijk. U leest in de Info over de betalingsvoorwaarden.

7. De onderwijspraktijk

7.1. De bibliotheek op school (dBos)

De Vliet is de eerste school in de Hoeksche Waard die gebruik maakt van de Bibliotheek op school (dBos). Met deze aanpak werken de bibliotheek, school en gemeente structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van de leerlingen. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis en zo het leesplezier ontwikkelen. 

In het tussenlokaal is een ruimte ingericht waar een speciale schoolcollectie staat die is samengesteld door de leesconsulent van de Openbare Bibliotheek. Deze collectie is aangevuld met de leesboeken en de documentatiecentrumcollectie die al op school aanwezig was. Alle leerlingen kunnen lenen uit deze bibliotheek. De boeken van dBos blijven op school en kunnen niet mee naar huis worden genomen. Gedurende het schooljaar zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden rondom dBos.

7.2. Bewegingsonderwijs en zwemmen

Groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal op dinsdag- en donderdagmorgen. De overige groepen gymmen in sporthal De Bongerd op maandag en/of vrijdagmiddag. De groepen 4-8 hebben ook ‘natte gym’, ofwel zwemles in zwembad De Waterstee in Numansdorp. Dit is 1x in de 3 weken op vrijdagmiddag. Het gebruik van gymkleding en gymschoenen is verplicht. Als een leerling niet mee kan gymmen of zwemmen is een schriftelijke verklaring van de ouders nodig. In de bovenbouw mogen de leerlingen gebruik maken van een deoroller of -stick.

7.3. Gevonden voorwerpen

Het aantal gevonden voorwerpen in onze school is niet gering. Wij raden de ouders van ‘onze’ kinderen aan om alle spullen van de kinderen, met name kaplaarzen, handschoenen en gymkleding te voorzien van een naam.

7.4. Huiswerk

Vanaf groep 5 geven wij regelmatig huiswerk mee. Zo wennen de leerlingen aan werkplanning, noteren en onthouden. In een maatschappij die meer en meer ingericht wordt op het vergaren van kennis is niet alleen het leren belangrijk. Het leren leren is minstens even belangrijk. Daarom wil de leerkracht zicht krijgen op de mate waarin, en de wijze waarop, de leerling kennis verwerft. Vanaf groep 6 wordt gewerkt met een schoolagenda. Zo willen wij ook de overgang naar het Voortgezet Onderwijs soepel doen verlopen voor de leerlingen. Huiswerk begeleiden is een goede zaak.
Daarom proberen wij de ouders te helpen door informatie te geven over de wijze waarop het huiswerk geleerd moet worden. Soms gaan wij er toe over om huiswerk digitaal te verstrekken.

7.5. Ouderhulp

Zonder de hulp van ouders zou onze school niet kunnen draaien. Wij zijn de ouders zeer erkentelijk voor de geboden hulp. Daarnaast is een kritische kanttekening op zijn plaats. Waar meerdere volwassenen met de leerlingen omgaan, wordt het moeilijker om de schoolregels te handhaven. Wij verwachten dan ook dat alle ouders die hulp bieden, óók helpen om de schoolregels na te leven.
Te denken valt aan optreden tegen grof taalgebruik (als schuttingtaal en vloeken) en gebrek aan respect (als ruwe omgang met schoolmaterialen, discriminerende moppen en te vrije omgangsvormen met volwassenen). Negeren kan door de leerlingen als een aanmoediging worden opgevat. We verwijzen in dit verband naar: De identiteit van de school.
Hulp bij het onderwijs wordt door de ouders geboden onder andere bij leesgroepjes en excursies. De eindverantwoording ligt bij de betreffende leerkracht. De ouderhulp, als schoonmaakavonden, wordt gecoördineerd door de ouderraad. Aan het begin van het cursusjaar wordt door de OR een ouderhulpformulier uitgereikt waarop de ouders aan kunnen geven waarbij zij de school kunnen hulpen.

7.6. Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. De ouders ontvangen hiervan t.z.t. bericht in de informatiebrief. Afname van de foto’s is niet verplicht.

7.7. Schoolreisjes

In 2018/2019 wordt voor de groepen 1-8 een schoolreis van een dag per bus georganiseerd. Aan deze schoolreis zijn kosten verbonden. Zie ook: Schoolfonds.

In 2018/2019 wordt geen meerdaags schoolkamp voor groep 7 en 8 gehouden. Deze vindt plaats in schooljaar 2019/2020.

7.8. Schoolkorfbal

Bij voldoende belangstelling doet De Vliet mee aan het schoolkorfbaltoernooi.

7.9. Schoolvoetbal

Dit jaarlijks terugkerend evenement voor de hoogste groepen vindt plaats in het voorjaar. De data staan tegen die tijd vermeld in de informatiebrief. Het is voor de spelers en speelsters leuk als er veel publiek komt om aan te moedigen. Het toernooi wordt georganiseerd door de KNVB.

7.10. Snoep en traktaties

Jarig zijn is een feest en daar hoort vanzelfsprekend bij: trakteren in de klas.

Als school willen wij graag meewerken aan een gezonde traktatie. U kunt met de leerkracht
afstemmen wanneer uw kind trakteert. Wij vragen u vriendelijk om uitnodigingen e.d. niet in de klas uit te (laten) delen. Voor de kinderen die overgeslagen worden, kan dit een teleurstelling zijn.

7.11. Sponsoring

Het onderwijs is geen vetpot. Om toch met extraatjes te kunnen komen, kunnen wij in zee gaan met een sponsor. CSG De Waard hanteert een protocol, waarmee de onafhankelijke positie van het onderwijs wordt bewaakt. Het protocol sponsoring is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien.

7.12. Verzekeringen

CSG De Waard heeft bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als er op school schade of letsel ontstaat is de
school daarvoor in principe niet aansprakelijk. Alleen in die gevallen waarbij schade of letsel is ontstaan door een tekortkoming of een in gebreke blijven van de school, kunnen de ouders het bevoegd gezag aansprakelijk stellen.
Behalve het personeel zijn ook de OR-leden, de MR-leden, bestuursleden en stagiairs middels de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mede verzekerd zolang zij werkzaamheden verrichten die aan het onderwijs gerelateerd zijn.

Twee voorbeelden:

 1. Een leerling veroorzaakt na schooltijd opzettelijk schade aan de fiets van een medeleerling. Er is op dat moment geen leerkracht aanwezig. De ouders worden aansprakelijk gesteld voor de kosten wegens herstel en/of vervanging.
 2. Een leerkracht constateert dat er een vechtpartij ontstaat op het schoolplein, maar doet er vervolgens niets aan. Een van de leerlingen houdt een kapotte bril aan de vechtpartij over. De school kan aansprakelijk gesteld worden.
  De dekking van de verzekering is van kracht gedurende de schooltijden en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook het overblijven tussen de middag valt onder de dekkingsvoorwaarden.
  Indien u twijfelt, kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

7.13. Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

De voorbereiding op de keuze van het Voortgezet Onderwijs (VO) begint bij al in groep 6. Met behulp van het Leerlingvolgsysteem wordt een beeld verkregen van de vorderingen van de leerlingen in een aantal belangrijke leer- en vormingsgebieden. De leerkracht maakt voor iedere leerling een programma-op-maat. De gegevens uit het LVS, die worden verwerkt in de plaatsingswijzer, en de bevindingen van de leerkrachten geven gespreksstof voor het gesprek met de ouders van leerlingen uit groep 8 over de schoolkeuze van de leerling. Deze gesprekken worden in maart gehouden.

De percentages in de uitstroom naar diverse vormen van VO wisselen van jaar tot jaar. De schoolkeuze is afhankelijk van de aard en aanleg van het kind. In het VO worden voor de diverse afdelingen onder- en bovengrenzen. Bij de overgang naar het VO wordt het LVS, Zien, plaatsingswijzer en de Centrale Eindtoets van iedere leerling meegegeven.

In 2018/2019 zijn de 14 leerlingen van groep 8 naar de volgende schoolsoorten doorgestroomd:

VMBO GL 3
VMBO TL 1
MAVO / HAVO 2
HAVO 2
HAVO / VWO 4
VWO 2

 

De gemiddelde klassenscore (Cito) op een rijtje:

2015 537,1
2016 534,1
2017 529.4
2018 533,6

 
Het landelijk gemiddelde ligt jaarlijks rond 535.


Wij gebruiken de Centrale Eindtoets als één van de middelen om het eindniveau van leerlingen te toetsen. De Centrale Eindtoets kan ook gebruikt worden als een middel om de kwaliteit van het onderwijs te meten. 

7.14. Zending en goede doelen

Op een christelijke school mag aandacht voor de zending en goede doelen niet ontbreken. Het is een goede gewoonte om iedere maandagmorgen geld hiervoor in tezamelen.
Er staan busjes in de klas, waar de kinderen het geld in mogen doen. Natuurlijk is een ieder vrij om te geven wat hij/zij wil. Jaarlijks wordt in samenspraak met leerlingen, ouders en eventueel de plaatselijke kerken een project uitgekozen, waarvoor een actie wordt gehouden. Te denken valt aan een project van Edukans of World Servants. Afgelopen jaar steunden wij het goede doel; Aan het werk fonds van Edukans. Via de informatiebrief wordt aan de ouders verantwoording afgelegd over de besteding van het gespaarde geld.

7.15. Adoptie oorlogsgraf dhr. Pot

Op de algemene begraafplaats te Klaaswaal ligt Pieter Pot (1896 - 1945) begraven en naast hem zijn vrouw.  Een eenvoudig graf, maar over Pieter Pot is een bijzonder verhaal te vertellen.  Zijn kleinzoon schreef het boek ‘Na 70 jaar stilte’ over zijn opa.  Naar aanleiding van het boek werd het idee geboren om het graf van Pieter Pot te adopteren, om zo bij de schooljeugd de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.  Omdat Pieter Pot het Christelijk Nationaal Onderwijs een warm hart toe droeg, dacht zijn kleinzoon eerst aan onze school.  En wij hebben met plezier ingestemd; jaarlijks willen we met groep 8 middels een korte plechtigheid stil staan bij de dood van Pieter Pot en zo zijn verhaal na 70 jaar stilte door laten gaan.

7.16. Slot

We hebben u een grote hoeveelheid informatie omtrent het reilen en zeilen van onze school gegeven. Volledig kan deze informatie echter nooit zijn. Aanvullende gegevens wordt voor de ouders gegeven in de informatiebrieven.
Ouders wordt geadviseerd om voor vragen aan de leerkracht van hun kind na schooltijd te komen, of een afspraak te maken. De leerkracht heeft dan meer tijd om op vragen in te gaan. Op donderdagmorgen houdt de directeur een inloophalfuur van 08.30 - 09.00 uur.

8. Contactgegevens

8.1. Personeel

Waarnemend directeur Machteld Metz m.metz@csgdewaard.nl
Directeur Ronald Kop r.kop@csgdewaard.nl          
Intern Begeleider Jantina Spry j.spry@csgdewaard.nl
Groepsleerkrachten Monique de Bloeme m.debloeme@csgdewaard.nl
  Gerrit Boon g.boon@csgdewaard.nl
  Jetta Bijl j.bijl@csgdewaard.nl
  Marjolein Fokkinga m.fokkinga@csgdewaard.nl
  Jacoline Houtbraken j.houtbraken@csgdewaard.nl
  Marjolijn Mostert m.mostert@csgdewaard.nl
  Jakobien van der Oost j.vanderoost@csgdewaard.nl
  Margreet Romers m.romers@csgdewaard.nl
  Karina de Vries k.devries@csgdewaard.nl
Conciërge Diane Scherpenisse d.scherpenisse@csgdewaard.nl


Vertrouwenspersonen
• Dhr. A. Berger
Tel. 0186 - 61 30 13


• Margreet Romers
m.romers@csgdewaard.nl

8.2. Klankbordgroep

Vanuit iedere klas is er een ouder vertegenwoordigd in de klankbordgroep

Groep 1/2 Marlies Oostveen marliesoostveen@hotmail.com  
Groep 3/4a Miranda van der Linden j.boonstoppel1@upcmail.com 06-52528766
Groep 4b/5 Geertine van der Ster ster0032@planet.nl 06-30096285
Groep 6/7 Jantina Westdijk   06-37236648
Groep 8 Christine Remmers remkoremmers@chello.nl 06-30805063

Meester Ronald en juf Monique wonen vanuit het team de vergaderingen bij. 

8.3. Medezeggenschapraad

Namens de ouders:
• Leo Westdijk (voorzitter)   0186 - 57 15 64
• Sandra Vink                      0186 - 57 13 69


Namens het personeel:
• Monique de Bloeme
• Marjolein Fokkinga


Op verzoek van de MR woont de directeur een deel van elke vergadering als adviserend lid bij.

8.4. Ouderraad

De ouderraad is bereikbaar via onderstaande ouders en via de mail ordevliet@gmail.com 

 •  Samantha op de Brouw
 •  Laura ten Damme
 •  Caroline Flanderhijn
 •  Carmen Prins
 •  Yvette de Roode
 •  Cynthia Schop
 •  Lia Zuidema 

Namens het team woont juf Margreet de vergaderingen van de Ouderraad bij.