fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023/2024

1. Een woord vooraf

Dit is de schoolgids van cbs De Vliet.
We werken er als school hard aan om goed basisonderwijs te verzorgen voor uw kinderen. En bij ‘goed onderwijs’ denken wij aan het leggen van een stevig fundament waarop de kinderen voort kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling en groei naar volwassenheid.

Kinderen verdienen het beste onderwijs en daarom proberen we kritisch te kijken naar wat we doen.

In de schoolgids laten we u zien hoe het onderwijs binnen onze school er uitziet. Verder vermelden we ook waar we aan verbeteringen werken en wat we in de komende jaren gaan aanpakken.

Wij proberen u een eerlijke indruk te geven van onze school. We hopen dat die u bevalt. Beschouw de schoolgids daarom ook als een uitnodiging om eens te komen kijken.
U bent van harte welkom!


Met vriendelijke groet 

het team van 'De Vliet',

augustus 2023

2. De school

2.1. Naam en adres van de school

Christelijke basisschool “De Vliet“

Berkenlaan 16

3286 XC Klaaswaal

Tel.: 0186 - 572 419

devliet@csgdewaard.nl

devliet.csgdewaard.nl

www.facebook.com/basisschool.devliet

2.2. De schoolgrootte

Met ongeveer 66 leerlingen op de teldatum 1 oktober 2022 zijn wij een kleine school. De kleinschaligheid heeft als voordeel dat het de aandacht voor het kind ten goede komt. Het team bestaat uit verschillende leden. Er zijn een aantal teamleden met bijzondere functies en taken: een directeur, een intern begeleider, onderwijsassistent en een conciërge. 

2.3. Het gebouw

De school dankt zijn naam aan de Vliet die sinds mensenheugenis door Klaaswaal loopt. Het schoolgebouw is in gebruik genomen in 1973. In de zomer van 2019 heeft het schoolgebouw een facelift ondergaan. De totale uitstraling van de school is aangepakt. We zijn helemaal klaar voor de toekomst!

2.4. Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een belangrijke schakel tussen ouders/verzorgers en school. De MR heeft naar de schoolleider een adviserende en controlerende taak.
De MR van onze school bestaat uit vier leden: twee leden gekozen uit en door de ouders en twee leden gekozen uit en door het team. Marjolein en Jenneke hebben zitting in de MR namens het team, Suzanne Hordijk en Elma v/d Hoek hebben zitting in de MR namens de ouders/verzorgers.
Elma is de voorzitter van de MR en Marjolein de secretaris.

Iedere ouder/verzorger kan in principe lid worden van de MR. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.  U kunt de leden van de MR aanspreken op het schoolplein of een mailtje sturen naar: mr.devliet@csgdewaard.nl

De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor alle ouders/verzorgers en worden aangekondigd in de agenda op de website. Leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers en daarom houden zij 2 tot 3 keer per jaar een koffiemoment, aansluitend aan het inloopkwartier om met ouders in gesprek te gaan.

2.5. GMR

Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR. Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

Marjolein is namens het personeel ook lid van de GMR.

2.6. De ouderraad

De ouderraad (OR) vervult, evenals de MR, een belangrijke rol in onze school. Zij neemt de directie en de leerkrachten veel werk uit handen in het (mede-)organiseren van een groot aantal evenementen. Bij de vergaderingen van de OR is ook altijd een leerkracht aanwezig. Iedere ouder kan in principe lid worden van de OR.


De OR bestaat uit:

Lydia Donkersloot (voorzitter)
Marina van der Giessen (penningmeester)
Karin van Dalen (secretaris)
Carola de Vos 
Merel Monster
Linda Frijters
Jaco Hordijk'
 

3. De richting van de school

HET UITGANGSPUNT

In onze school is ieder kind van waarde. Het heeft recht op respect en eerbied. De eigen ontplooiing van het kind kan alleen mogelijk zijn als het voldoende respect en zorg voor de leefwereld om zich heen voelt. Alleen samen kunnen wij de school leefbaar houden in het besef dat de wereld ons 'in bruikleen' is gegeven.

Onze school is een christelijke school. De Bijbel is ons uitgangspunt bij het vormgeven van ons onderwijs en een groot aantal activiteiten. In de Bijbel vinden we verhalen over een toekomst, waarin wij tot ons recht mogen komen met de gaven die ons geschonken zijn.

3.1. De identiteit van de school

De identiteit van de school wordt bepaald door een aantal voor de school essentiele onderdelen: levenbeschouwelijke identiteit, didactische identiteit en pedagogische identiteit. Deze worden hieronder nader omschreven.

Daarnaast werken wij met drie kernwaarden: bewust, ambitieus en samen

Waar wij elke dag aan willen werken is kernachtig samengevat in de volgende zin:

Samen doelbewust!

Deze missie en kernwaarden vormen de inhoud van ons dagelijks handelen. 

3.1.1. Levensbeschouwelijke identiteit

Onze visie op identiteit:

In de dagelijkse praktijk van ons onderwijs komt de christelijke identiteit voelbaar en merkbaar naar voren. We dragen zorg voor een veilige omgeving, waarin we liefdevol omgaan met elkaar. Ons geloof roept ons op om met een open blik naar onze medemens te kijken. Wederzijds respect dient hierbij als belangrijke basis voor verdraagzaamheid.

Concreet betekent dit dat we op De Vliet:

 • De dag beginnen door middel van een dagopening. Deze geven we vorm door verhalen, liedjes en gebed. 
 • Aandacht hebben voor elkaar. We leven met elkaar mee en hebben interesse in elkaar;
 • Op een respectvolle en vriendelijke manier met elkaar omgaan;
 • Samenwerking en samenspel stimuleren;
 • Van en met elkaar leren door te kijken naar gewenst en ongewenst gedrag. We spreken elkaar hierop aan door middel van een compliment of een waarschuwing;
 • Er alles aan doen om een rustige en veilige sfeer te creëren;
 • Allemaal, elke dag, een nieuwe kans krijgen;
 • Het gevoel hebben welkom te zijn. Met onze blijdschap en onze zorgen of verdriet;
 • Elkaar in de basis vertrouwen schenken;
 • Geduld hebben met elkaar;
 • Behulpzaam zijn;
 • Laten zien dat we zorgen voor de omgeving/de natuur. We kijken vol verwondering naar de seizoenen/natuur en houden onze omgeving schoon en opgeruimd;
 • Praten op een rustige, vriendelijke en respectvolle toon.
 • Samen de christelijke feesten zoals het kerstfeest en het paasfeest vieren.
 • Regelmatig een maandviering hebben waarbij alle klassen samenkomen om te zingen en te luisteren naar verhalen uit de Bijbel.

3.1.2. Didactische identiteit

Wij hechten veel waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat wij er van overtuigd zijn dat deze de basis zijn voor al het verdere leren. Wij sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind en werken volgens het IGDI- model dat structuur biedt, maar ook ruimte voor interactie en differentiatie. Wij willen de kinderen prikkelen om de wereld om hen heen te verkennen, om zo te ontdekken waar hun talenten liggen.
Actief en betrokken zijn belangrijke kernwoorden. De kinderen worden op verschillende manieren actief betrokken bij de lessen. Wisbordjes, cooperatieve werkvormen en chromebooks zijn werkvormen die wij gebruiken. We werken steeds meer vanuit leerdoelen en leren de kinderen aan de hand van succescriteria steeds meer inzicht te bieden in hun eigen leerproces. Dit noemen we 'Leren Anders  Organiseren'.

3.1.3. Pedagogische identiteit

Van onze leerkrachten vragen wij om elk kind de aandacht te geven dat het verdient als uniek schepsel. Wij willen kinderen vertrouwen en vrijheid (binnen kaders) geven. We willen hen positief tegemoet treden: ‘Je kan het!’ Van je fouten leer je in een omgeving waar deze niet worden afgestraft. Wij hechten aan de zelfstandigheid van kinderen. Elk kind moet leren meedenken over het eigen leerproces en zich daar medeverantwoordelijk voor gaan voelen.

 

 

 

3.2. Visiedocument

Het bestuur heeft een Visiedocument opgesteld dat geldt voor de hele stichting. Het visiedocument is te vinden op de website van de stichting en te downloaden door op de roze link te klikken.
Van ouders wordt verwacht dat ze instemmen met dit document, dan wel het document respecteren. Dit houdt in dat de leerlingen meedoen aan alle activiteiten die door de school worden georganiseerd, dus ook de vieringen.

3.3. Beleidsvoornemens

In het Schoolplan 2023-2027 zijn beleidsvoornemens voor 4 jaren gesteld. De school heeft de sterke en ontwikkelpunten van de organisatie in kaart gebracht. Per jaar werken zij aan de ontwikkelpunten met gebruikmaking van de punten waar de school sterk in is.

 

3.3.1. Terugblik

Ieder jaar werkt de school aan doelen om zo richting te geven aan het onderwijs. In het schooljaar 2022/2023 is een aantal doelen opgesteld om te behalen.

Hieronder treft u in grote lijnen de doelen:

 

Onderwerp Doel
Muziek in de klas
 • We werken aan bewustwording van muziekervaring bij kinderen. 
 • Er is een visie op het geven van muziekonderwijs.
 • We zijn deskundig in het geven van muziek.
 • Muziek heeft een plek in ons lesaanbod en staat omschreven in kwaliteitskaart.
Rekenen
 • Implementeren van een nieuwe methode.
 • Er is een kwaliteitskaart rekenen.
Losse punten
 • De kwaliteitskaart begrijpend lezen wordt geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 
 • Middels een opfris scholing en klassenconsultaties bespreken we opnieuw de didactiek van begrijpend lezen. 
 • De kwaliteitskaarten van de kleuters worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
 • Bewegend leren wordt ingezet om automatiseren in de school op de kaart te zetten.

 

3.3.2. Vooruitblik

Tijdens schooljaar 2023/2024 werkt de school verder aan de doorontwikkeling van goed onderwijs. 

 Hieronder treft u in grote lijnen de doelen:

Onderwerp Doel
   
Anders organiseren

Meer werken met succescriteria.

Meer kindgericht werken vanuit leerdoelen.

Rapportage afstemmen op het werken vanuit leerdoelen.

Rekenonderwijs

Nascholing en implementatie van werkwijze Met sprongen Vooruit.

Losse punten

Evalueren huiswerkbeleid

Evalueren schooltijden

Sociale vaardigheden en burgerschap

Orientatie op nieuwe methode

 

4. De inrichting van het onderwijs

HET ONDERWIJSCONCEPT
Onze school telt vier groepen; vier combinatiegroepen. De gemiddelde groepsgrootte is 14 leerlingen.
Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door het leerstofjaarklassensysteem. Wij willen ons onderwijs zo inrichten dat wij tegemoet komen aan relevante verschillen tussen kinderen. Wij gebruiken het beste uit verschillende onderwijsvernieuwingen. Zo bewegen wij ons -afhankelijk van de onderwijsbehoefte- tussen programmagericht klassikaal onderwijs en ontwikkelingsgericht individueel onderwijs.
De leerlingen worden gemotiveerd om hun eigen leerproces te monitoren. De leerkracht is afwisselend de overdrager van kennis en de coach van de leerlingen. Wij voeden onze leerlingen op tot zelfstandige burgers.

4.1. De schooltijden

Groep 1 tot en met 8

  ochtend middag
maandag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
dinsdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
woensdag 08.30 - 12.00 vrij
donderdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
vrijdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15

Om optimaal te profiteren van de lestijd gaat om 8.20 uur en om 13.05 uur de eerste bel. De kinderen komen dan rustig binnen, gaan zitten en beginnen aan de startopdracht.
Tien minuten later gaat de tweede bel en zijn alle kinderen aan het werk.

Omdat we werken met een inloop is er geen pleinwacht voor de groepen 3 t/m 8. U bent als ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren) voor schooltijd.
Voor de groepen 1 en 2 gaat om 8.20 uur en 13.05 uur de deur open en kunnen zij naar hun eigen lokaal gaan. 

De leerlingen eten tussen de middag thuis of maken gebruik van de tussenschoolse opvang. Deze wordt georganiseerd door vrijwilligers en een geschoold pedagogisch medewerker.

4.2. Groepsverdeling en leerkrachten

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 juf Karina juf Jakobien juf Jakobien juf Jakobien juf Karina
3/4 juf Marjolein juf Marjolein juf Marjolein juf Jantina juf Marjolein
5/6 juf Naomi juf Naomi juf Naomi juf Naomi juf Naomi
7/8

juf Lotte

juf Jenneke juf Jenneke

juf Jenneke

juf Lotte

IB-er   juf Jantina juf Jantina    
Concierge juf Diane juf Diane   juf Diane juf Diane
Directeur   juf Debita juf Debita juf Debita  

 

4.3. Ziekte van leerkrachten

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij voor vervanging te zorgen. Het volgende stappenplan wordt dan doorlopen:


1 de duo-leerkracht vervangt;
2 een leerkracht uit de vervangingspool van CSG De Waard vervangt;
3 een andere leerkracht met deeltijdbaan vervangt;
4 de groep krijgt een dagtaak om zelfstandig aan te werken;
5 de groep wordt naar huis gestuurd.


Mocht het onverhoopt zo zijn dat, bij (langdurige) ziekte of een vacature, tot stap 5 moet worden overgegaan, dan zullen wij de ouders zo snel mogelijk, hetzij via de mail, hetzij telefonisch, hiervan op de hoogte stellen.

4.4. Schoolvakanties en verzuim

Als uw kind één of meer dagen wegens ziekte van school moet verzuimen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen d.m.v. een telefoontje (graag voor 08.20 uur). Ook ontvangen wij graag een berichtje als uw kind niet met de gym- of zwemlessen mee kan doen. De leerlingen zijn in principe verplicht alle leer- en vormingsgebieden die worden aangeboden in de verschillende leerjaren bij te wonen.

Buitengewoon verlof kunt u aanvragen via het formulier dat u kunt downloaden van de website van de school. Ook is het formulier op school verkrijgbaar. Het ingevulde formulier levert u in bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij de directeur. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of het verlof is toegestaan. Op de website kunt u ook lezen hoe het nu precies zit met aanvragen van extra verlof.

Buitengewoon verlof wordt verleend wanneer er sprake is van een van de volgende redenen:

 • Verplichtingen, die voortvloeien uit levensovertuiging.
 • 25 of 40-jarig ambtsjubileum.
 • 12 ½ , 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
 • Bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in eerste t/m derde graad.
 • Verhuizing
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad.

4.5. Vakanties in het schooljaar 2023/2024

  Van: Tot en met:
Herfstvakantie 16/10/2023 20/10/2023
Kerstvakantie 25/12/2023 05/01/2023
Voorjaarsvakantie 19/02/2024 23/02/2024
Paasweekend 29/03/2024 01/04/2024
Meivakantie 29/04/2024 10/05/2024
2e Pinksterdag 20/05/2024  
Zomervakantie 15/07/2024 23/08/2024

 

4.6. Vrije uren en dagen in schooljaar 2023/2024

Studiedagen Bijzonderheden
13/10/2023 studiedag
02/11/2023 middag studie
05/12/2023 middag vrij
06/12/2023 vrij
11/01/2024 middag studie
16/02/2024 middag studie
26/02/2024 vrije dag
21/05/2024 studiedag
24/06/2024 studiedag
12/07/2024 margedag ovb vrij
   
   
   

 

4.7. Aanmelding en toelating

Aanmelden groep 1:
Omdat we graag vroeg willen weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten, kunt u het best uw kind opgeven rond zijn/haar tweede/derde verjaardag.

Aanmelden overige groepen:
Kinderen ouder dan 4 jaar kunnen ook op onze school geplaatst worden. Wij houden daarbij rekening met de groepsgrootte en het aantal zorgleerlingen in een groep.

4.7.1. Aanmelding

Voordat u de beslissing neemt of u uw kind bij ons aanmeldt, wilt u natuurlijk eerst eens bij ons op school komen kijken. U kunt telefonisch een afspraak maken met de directeur, die u graag een rondleiding zal geven en u in het aanmeldingsgesprek zal vertellen waar onze school voor staat. U krijgt een informatiepakket mee naar huis (op verzoek sturen wij u dit pakket van tevoren toe), met daarin het aanmeldingsformulier.

Ieder jaar op de eerste woensdag van april houden alle basisscholen in Klaaswaal een open dag. Dit is voor ouders met een kind dat binnenkort 4 jaar wordt een prima gelegenheid om alle scholen in bedrijf te zien en met allerlei mensen die bij de school betrokken zijn te praten.
Op die open dagen staan de directeur, de intern begeleider, de conciërge en leden van de ouderraad klaar om u alles over de school te vertellen en te laten zien. De toekomstige leerling is uiteraard ook van harte welkom. Ook tijdens deze ochtend is er mogelijkheid tot inschrijven van uw kind.

Met uw handtekening onder het aanmeldingsformulier geeft u aan de vragen naar waarheid beantwoord te hebben, kennis genomen te hebben van de inhoud van de Schoolgids en het Visiedocument en in te stemmen met ons volledige onderwijsprogramma.

4.7.2. Intakegesprek

Als u naar aanleiding van het aanmeldingsgesprek besluit uw kind bij onze school in te schrijven, volgt enkele weken nadat uw kind op school is gekomen een intakegesprek met onze intern begeleider. Daar wordt u gevraagd relevante gegevens over uw kind aan te leveren, zodat wij uw kind een goede start kunnen bieden.

4.7.3. Tussentijdse instroming

Als een kind in een andere groep ‘instroomt’, geldt de procedure als hierboven beschreven. Het vervolg staat hieronder beschreven:
De intern begeleider of de directeur zal contact opnemen met de school van herkomst. De vorige school levert het onderwijskundig rapport aan. Als de gegevens van het onderwijskundig rapport niet volledig genoeg zijn om een goede inschatting te kunnen maken van uw kind, dan zal onze school door middel van toetsen de ontbrekende informatie proberen te verkrijgen. Wij gaan pas tot definitieve inschrijving over als in de praktijk is gebleken, dat uw kind op de juiste plek is op onze school.

4.7.4. Verwijdering en schorsing

Fouten worden bij ons school gezien als een mogelijkheid tot verbetering. In de groepen wordt aangesloten bij het gewenst gedrag. Wij proberen te werken aan zelfsturing en betrokkenheid. Wij hanteren de principes van de motivatiedidactiek: ‘Ik kan het’, ‘Ik kan het alleen’ en ‘Ik kan het met anderen’. Als bij een leerling voortdurend een vergeefs appèl wordt gedaan op het zelfsturend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel en de medeleerlingen hiervan voortdurend hinder ondervinden, wordt contact gezocht met de ouders/verzorgers. In samenwerking met de school wordt naar een oplossing gezocht. Daarbij kan worden overgegaan tot een ‘time out’ waarbij de leerling gedurende een dagdeel in een andere groep geplaatst wordt, of tot een schorsing, waarbij de leerling voor 1 of 2 dagen thuis moet blijven. Als ouders/verzorgers en/of leerling medewerking weigeren, kan de schoolleiding in het uiterste geval overgaan tot verwijdering van de leerling. Uiteraard na uitvoerig overleg tussen ouders, leerkracht, directie en College van Bestuur. De school neemt daarbij de verplichting op zich om de ouders/verzorgers -indien gewenst- te helpen zoeken naar een andere school. De procedure ‘Verwijdering leerlingen’ is op school aanwezig en kan op verzoek worden ingezien. U vindt het gedragsprotocol op onze website onder het kopje 'Onze school' -> protocollen .

5. De zorg voor de kinderen

INLEIDING
Onze school werkt op drie manieren aan kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, werken met goed personeel en het goed volgen van de resultaten van de leerlingen. Wij werken met moderne lesmethoden die voldoen aan de kerndoelen waarmee de inspectie werkt bij haar beoordeling van scholen. De methoden worden gemiddeld elke 8 jaar vervangen. Bij het kiezen van een methode wordt gewerkt met een aantal criteria. Zo moet elke nieuwe methode tegemoet komen aan verschillen tussen leerlingen, ze moet bruikbaar zijn in combinatieklassen en sporen met de christelijke signatuur van onze school. Daarnaast kijken wij naar de prijs en de lay-out. Nog belangrijker dan de methoden die wij gebruiken zijn de mensen die er mee werken. Een ideale methode bestaat niet en daarom moet elke leerkracht in staat zijn om een methode aan te passen aan ons onderwijsconcept.
Wij besteden veel tijd aan overleg, zodat een doorgaande lijn gegarandeerd wordt. Daarnaast ruimen wij tijd in voor nascholing. Er worden cursussen gevolgd en er is zorg voor de overdracht van kennis. Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te vergroten is ons leerlingvolgsysteem. Onder het kopje Leerlingenzorg kunt u lezen welk systeem wij hanteren.

5.1. De jonge kinderen (groepen 1-3)

Jonge kinderen leren op een andere manier en in andere situaties dan oudere kinderen. Jonge kinderen leren tijdens spelsituaties en zelfgekozen activiteiten. Wij willen ons onderwijs afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. We werken volgens het principe ontwikkelingsgericht onderwijs. De uitwerking van deze visie past goed bij EKO (echt kleuteronderwijs) die L. Koning beschrijft. De uitgebreide beschrijving hiervan staat beschreven in 'Werkwijze kleuters op De Vliet'. Wij dragen zorg voor een gevarieerd en systematisch aanbod van ontwikkelingsmateriaal, waar ieder kind op eigen wijze mee werkt.
De kleuterperiode zien wij als één doorgaande individuele ontwikkeling, waarbij kleuters vooral heel veel van elkaar leren. Groep 1/2 is een instroomgroep. Voortdurend groeit deze groep, doordat er jongste kleuters bijkomen die de leeftijd van 4 jaar bereiken. In de klas werken we met hoekenbladen. Hierin wordt bijgehouden welke doelen in welke hoeken aangeboden en bereikt worden. De hoeken worden tevens zichtbaar gemaakt middels het keuzebord, waar kinderen hun activiteiten kunnen plannen. 

Een schooldag bij de kleuters begint met spel naar keuze. Als iedereen er is en de nieuwtjes aan de juf en vriendjes zijn verteld, wordt een kring gevormd. Met een viering wordt de dag geopend. Na de viering volgen activiteiten als hoekenwerk en geleid spel. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. We proberen de kleuters te betrekken bij de invulling van de thema’s en soms ook de keuze hiervan. De overgang van groep 2 naar groep 3 verloopt vloeiend, doordat ook in groep 3 gewerkt wordt in hoeken en met thema’s. Ook de start van het leren lezen begint niet zondermeer in groep 3. In groep 2 wordt aandacht besteed aan ontluikende geletterdheid en bij kinderen die aan het lezen toe zijn, proberen wij aan te sluiten in ons onderwijs. We gebruiken hierbij het observatiesysteem Leerlijnen van het jonge kind van ParnasSys. Onze methode voor Aanvankelijk Lezen biedt de mogelijkheid om met verschillende instapniveaus te starten in groep 3.

In groep 3 wordt meer klassikaal gewerkt. Een schooldag in groep 3 begint in de kring met een viering. De dag wordt gekenmerkt door een rooster waarbij spanning en ontspanning elkaar afwisselen.

5.2. De oudere kinderen (groepen 4-8)

Vanaf groep 4 vormen de methoden per vakgebied het uitgangspunt van werken. Om er zorg voor te dragen dat het onderwijsaanbod op hoog niveau is, gebruiken wij moderne methoden, die goed op elkaar afgestemd zijn. Ook maken wij kritisch gebruik van de handleiding. Een schooldag in de bovenbouw begint met een startopdracht, gevolgd door een viering, al dan niet in de kring. Na de viering staan ‘rekenen’ en ‘taal’ op het lesrooster. De rest van de morgen en ‘s middags volgen de andere vormingsgebieden. Natuurlijk worden de vakken afgewisseld met kleine momenten van ontspanning. We werken met coöperatieve werkvormen. Dat zijn samenwerkingsopdrachten om alle leerlingen te betrekken in het onderwijs. Daarnaast willen we dat ieder kind de doelen weet die die dag behandeld gaan worden. Deze doelen zijn zichtbaar gemaakt op het bord, bij het dagritme. Ook wordt het doel benoemd aan de  start van de les. 

We hanteren zoveel mogelijk een doorgaande lijn in onze school. Zo leren kleuters al wat uitgestelde aandacht is en kunnen kinderen in de bovenbouw prima zelfstandig werken, zodat de leerkracht tijd over heeft voor verlengde instructie. We gebruiken hierbij door de hele school heen een teken voor zelfstandig werken. Ook kunnen kinderen zelf aangeven of ze beschikbaar zijn voor hulp aan de buurman of buurvrouw door te werken met 'het blokje'. 

5.3. De Vliet, een samenleving in een notendop

U voedt uw kind op tot zelfstandigheid. Op De Vliet mogen wij daar aan bijdragen. Wij willen een samenleving in notendop zijn, waar kinderen met vallen en opstaan leren om op eigen benen te staan en om te gaan met de ander. 
Burgerschap zit verweven in ons lesprogramma. We leren de kinderen iets voor een ander te doen zonder daar iets voor terug te verwachten. Alle groepen gaan 2x in het schooljaar een ronde door het dorp om zwerfafval op te ruimen. Ook organiseren we minimaal 1x per jaar een activiteit waarbij we eenzame en of oudere mensen welkom zijn en versturen we kaarten rond de feestdagen. Op een aantal momenten in het jaar is er meer aandacht voor bepaalde thema's. Zo is er de zogenaamde Week van de Lentekriebels, een week waarin er gesproken wordt over persoonlijke hygiene en sexuele voorlichting (afgestemd op de groep). Zo is er ook 'de week van het geld' waarin er ook gastdocenten op school komen. In september staat de democratie centraal.

5.4. De leer- en vormingsgebieden

Om u een indruk te geven van de inhoud van de leer- en vormingsgebieden geven wij u per vakgebied een korte typering:

Godsdienstige vorming Trefwoord - Bijbelverhalen en spiegelverhalen
Voorber. taal en rekenen

Kleuterplein

Leerlijnen jonge kind van ParnasSys

- Methode voor ontluikende geletterdheid en gecijferdheid
- Een beredeneerd aanbod staat borg voor kwaliteit
Nederlandse taal en spellen Taal/ Spelling Actief 4 - Differentiatie op 3 niveaus
- Doelen door differentiatie voor iedereen haalbaar. 
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Kim versie - Verschillende instapniveaus
- Doelen door differentiatie voor iedereen haalbaar
Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip XL - Sluit aan bij actualiteit
- Actief lezen en vragen stellen tijdens het lezen om de tekst te doorgronden
Rekenen Pluspunt 4 - Methode geschikt voor combinatiegroepen
- Differentiatie op 3 niveaus
Aardrijkskunde Meander - Aparte leerlijn voor topografie
- De Vliet start met aardrijkskunde in groep 5
Geschiedenis Blink - Digitale leerlijn
- Leergangen worden geclusterd
Natuur - Huisje Boompje Beestje
- Thematisch
- Wekelijks wordt gekeken naar tv-serie
- We werken thematisch met de SLO doelen als uitgangspunt
Engels Take It Easy Er wordt gewerkt met het digibord
Verkeer - Klaar over - In groep 7 en 8 wordt geoefend voor het landelijk examen
- In de onder- en middenbouw worden methodelessen gegeven

Lichamelijke oefening Basislessen Bew. Ondw.
Gymdocent
- Afwisselend een materiaalles in circuit en een spelles
- Groep 5-8 heeft zwemles volgens een rooster
Muziek Muziekdocent Luisterend, spelend, zingend en bewegend genieten
Handvaardigheid Moet je doen Er wordt gewerkt met thema’s met diverse verwerkingsvormen
Geestelijke Stromingen Wereldwijd geloven - Vanaf groep 7 en 8
- Behandeling van 5 wereldgodsdiensten plus de zgn. -ismen
Soc. Em. Ontwikkeling Goed gedaan! - 12 sociaal-emotionele competenties 
- Ouders kunnen betrokken worden bij de thema’s.

 

5.5. Urentabel

Op school ligt ter inzage een urentabel waarin globaal wordt weergegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het betreft hier gemiddelden die kunnen variëren per periode. In de groepen 1 en 2 vloeien de verschillende leer- en vormingsgebieden in elkaar over, of komen in samenhang voor.

 

5.6. Nieuwe leerlingen

Wanneer ouders zich oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind, ontvangen zij een informatiepakket en worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Zo krijgen zij een goede indruk van het onderwijs aan onze school. Voor kinderen die 4 jaar worden en voor het eerst naar de basisschool gaan is er een gewenningsperiode ingelast.

Ongeveer 8 weken voor de 4e verjaardag maken ouders/verzorgers en school een afspraak over wenmomenten. Gedurende vijf dagdelen kunnen zij al vast wennen aan het schoolritme, de kinderen en de leerkrachten.

5.7. Ondersteuningsstructuur

We proberen zo tijdig mogelijk leer- en/of gedragsproblemen te signaleren. De intern begeleider is anderhalve dag in de week aanwezig voor IB-taken. De IB-er is verantwoordelijk voor de orthotheek. In de orthotheek staan allerlei toetsen om de vorderingen van leerlingen te volgen en naslagwerken om specifieke problemen bij leerlingen op te sporen. Tevens worden hulpmaterialen waarmee de leerlingen kunnen oefenen in de orthotheek bewaard. Van uw kind zal gedurende de schoolloopbaan een dossier aangemaakt worden, waarin de ontwikkeling gevolgd wordt. Het dossier wordt digitaal opgeslagen. Er wordt vertrouwelijk mee omgegaan. De dossiers zijn toegankelijk voor de directie, IB-er, de leerkrachten van het kind en de aan de school verbonden orthopedagoog. Op De Vliet wordt van en met elkaar veel geleerd. Wij komen tegemoet aan verschillen tussen leerlingen door ons onderwijs voor de vakken rekenen, taal en spelling aan te bieden op 3 niveaus: het basisniveau, een instructie-intensief niveau voor leerlingen die meer of langere uitleg nodig hebben en een instructieonafhankelijk niveau voor leerlingen die geen of weinig instructie nodig hebben, maar wel extra werk of werk op hoger niveau.

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We noemen dit onderwijs op maat. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de basisgroep, de groep voor een verdiept arrangement en de groep voor een intensief arrangement (verlengde instructie). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Wanneer we constateren dat een leerling meer nodig heeft, wordt er afgestemd op de leer- en onderwijsbehoeften van de leerling. Dit kan zijn middels verlengde instructie of compacten e/o verrijken van lesstof. Tevens kan besloten worden een leerling in te laten stromen in de plusklas. De IB- er is hierbij de spil, die ervoor zorgt dat alle ondersteuning op elkaar is afgestemd. Zij hanteert hierbij de werkwijze Consultatieve Leerling Begeleiding (CLB). Dit is een methodiek om leerkrachten te begeleiden bij het aanpakken van leer- of gedragsproblemen bij leerlingen in het onderwijs. Bij deze methodiek wordt samen met de leerkracht gezocht naar oplossingen voor het leer- of gedragsprobleem van een leerling.

Ouders/verzorgers mogen altijd het dossier inzien. Zij dienen daartoe een verzoek bij de leerkracht neer te leggen. Ouders/verzorgers mogen ook bezwaar aantekenen tegen gedeeltes uit het dossier. Het bezwaar zal opgetekend worden en aan het dossier toegevoegd worden.
Als ouders/verzorgers ten behoeve van externe instanties relevante gegevens uit het dossier nodig hebben, kunnen zij daartoe een schriftelijk verzoek bij de school indienen. In het geval van zo’n verzoek vragen wij de ouders om toestemming, om ook als school in contact te treden met de externe instantie, zodat er informatie-uitwisseling kan plaatsvinden.


De intern begeleider onderhoudt contacten met het Samenwerkingsverband 28.04. 

5.8. Afwijkende doorstroom

Het kan voorkomen dat van de reguliere doorstroom afgeweken wordt en een leerling een leerjaar overdoet, of juist overslaat. Wij hebben per leerjaar minimumdoelen gesteld waar leerlingen aan moeten voldoen voor een verwachte goede voortgang in het volgende leerjaar. Ook kan het voorkomen dat op sociaal-emotionele gronden besloten wordt om een leerling te laten doubleren. Uiteraard worden de ouders/verzorgers betrokken in de overweging, maar de school heeft in deze het laatste woord. Het is ons streven doubleren of versnellen te vermijden, tenzij het echt niet anders kan. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling van een leerling. 


Zijn kinderen voor 1 januari 4 jaar geworden, dan gaan zij aan het eind van groep 1 door naar groep 2. Dit wordt besproken met de ouders van deze leerlingen. Als de ouders en/of de groepsleerkracht redenen hebben om van deze afspraak af te wijken, wordt dit vastgelegd en kan een kind in groep 1 blijven. Als kinderen voor 1 januari 5 jaar zijn geworden, gaan zij aan het eind van groep 2 door naar groep 3. Als de school oordeelt dat een leerling nog niet toe is aan groep 3, wordt dit besproken met de ouders en blijft het kind nog een jaar in groep 2. 

5.9. Meer- en hoogbegaafden: De Vuurtoren

Op De Vliet willen wij meer- en hoogbegaafden door verdieping, verbreding, maar ook door toevoeging van geheel nieuwe elementen in het onderwijsprogramma. Op De Vliet is een HB-protocol aanwezig.  Deze klas noemen wij De Vuurtoren. Een naam gekozen door de kinderen. We schijnen een breed licht, kijken naar oplossingen, bekijken alles van meerdere kanten en helpen elkaar zodat we niet vast hoeven te lopen.

5.10. De Kangoeroeklas

Met sprongen vooruit!
Soms heeft een meerbegaafde leerling hinder van de eigen begaafdheid. Voor deze leerlingen is de bovenschoolse Kangoeroeklas.
De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

 • Activiteiten gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling. Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.
 • Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden. Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, waaronder een vreemde taal en wereldoriëntatie.
 • Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling.


Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school van uw zoon/dochter. 

5.11. Passend onderwijs Samenwerkingsverband 28.04

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. We gaan met elkaar in gesprek en indien nodig kunnen we het samenwerkingsverband om advies vragen.

5.11.1. Aanmelding en toelating

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Twijfelen wij daaraan dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

De leerkracht die zich zorgen maakt en niet meer weet wat te doen kan hulp vragen aan de intern begeleider op de school (niveau 1). 

Deze kan vervolgens hulp vragen bij de externe experts zoals een orthopedagoog, de schoolbegeleidingsdienst enz. (niveau 2).

Als de ondersteuning van de basisschool en de hulp van externe experts niet voldoende blijken te zijn, wordt uw kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie (niveau 3).

Let wel: scholen zijn verplicht stap 1 en stap 2 te doen voor de aanmelding. Dan pas kan de school uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. Centraal staat in dit traject wat heeft uw kind nodig om optimaal te presteren en/of te komen tot gewenst gedrag of goed welbevinden. Alle ondersteuning is gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. U wordt van de stappen op de hoogte gehouden door de school.

5.11.2. Zorgtraject

Vaak betreft het zorgen op het gebied van:
1. De leerstof: deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
2. Begeleiding door de leerkracht: de instructie is te snel, te weinig of te moeilijk voor uw kind.
3. Welbevinden: uw kind gaat met tegenzin naar school.  
4. Gedrag: uw kind verstoort de les of is sterk terug getrokken of toont geen betrokkenheid.

Het traject dat wij hier hanteren staat beschreven in het School Ondersteunings Profiel, te vinden op de website. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven dan kunt u zich wenden tot de directie van het SamenWerkingsVerband:

M. Westdijk  Maseratilaan 14 3261 NA Oud-Beijerland 
Tel.: 0186 - 62 14 61 E-mail: m.westdijk@csgdewaard.nl

M.P. den Hartog Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek
Tel: 078 - 629 59 94 E-mail: denhartog@dehoekscheschool.nl 5.12. Orthopedagoog

CSG De Waard heeft twee orthopedagogen in dienst. Als ouder/verzorger kunt u met de orthopedagoog te maken krijgen als uw kind leer- en/ of gedragsproblemen heeft en zowel u als de school vinden dat uw kind onderzocht moet worden. De orthopedagoog wordt ingeschakeld als er hulp op niveau 2 nodig is.  Soms helpt zij met het opstellen van een meer geschikt handelingsplan. Soms wordt doorverwijzing naar de Ondersteuningscommissie aanbevolen.

5.13. Schoolarts

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden is de verantwoordelijke instantie voor onze school. In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt twee keer een onderzoek door de GGD uitgevoerd.
De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.
Als uw kind in groep 7 zit, wordt door de jeugdverpleegkundige een onderzoek uitgevoerd. Ze test de ogen, bekijkt de houding en meet lengte en gewicht. Ze kijkt niet alleen naar de lichamelijke toestand van uw kind. Ze stelt ook vragen over onder meer eetgewoontes, vriendjes en hobby’s. De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. Heeft u vragen over de gezondheid of het welbevinden van uw kind, dan kunt u een afspraak maken.
Alle kinderen en hun ouders uit groep 1-4 kunnen terecht bij de jeugdarts. Ouders met kinderen uit groep 5-8 kunnen een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school.


Adres en telefoon nummer:
Nevenvestiging GGD Zuid-Hollandse Eilanden
Pad van Jongejan 3
3261 CC Oud Beijerland
Tel.: 0186 - 636 570

5.14. Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er sprake is van echtscheiding of overlijden van een dierbare. Ook wanneer er zich op school situaties voordoen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind kan zij helpen. De schoolmaatschappelijk werker werkt nauw samen met de intern begeleider van school om de zaken rond het kind goed te laten verlopen.

Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk of het contact via de intern begeleider of leerkracht laten verlopen. Alles gebeurt alleen met de toestemming van ouders/verzorgers.
De schoolmaatschappelijk werker bij ons op school is Sara Ramzani te bereiken via s.ramzani@kwadraad.nl of 06-40716473.

5.15. Logopedie

Alle groep 2 leerlingen worden door een logopedist van het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard gescreend op onder andere taal, stem, mondgewoonten en luistervaardigheid. Dit wordt in opdracht van de gemeente gedaan. Indien nodig wordt uw kind verwezen naar een logopedist.

Een logopediste van Spreekvaart Logopedie houdt zitting bij ons op school. Leerlingen van onze school ontvangen onder schooltijd een logopediebehandeling.

5.16. Inspectie

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, bezoekt de inspectie een school als de tussentijdse resultaten en de eindresultaten daar aanleiding toe geven. Onze school bezit de basiskwaliteit en zal daarom middels het regulier toezicht eens per vier jaar bezocht worden.


Voor de laatste inspectierapporten klikt u hier.

5.17. Pedagogische academie basisonderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zijn meer leerkrachten nodig. Denk alleen maar eens aan de klassenverkleining. Om er zorg voor te dragen dat deze leerkrachten voldoende werkervaring op doen, willen wij graag stagiairs in onze school de kneepjes van het vak bijbrengen. CSG De Waard heeft een contract met Hogeschool InHolland Rotterdam.

5.18. Gemeente Hoeksche Waard/ Hoeksche-Waard actief

Middels het lokaal onderwijsbeleid gaat de gemeente in gesprek met de scholen en met instellingen die zijdelings bij het onderwijs zijn betrokken als; bibliotheken, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, jeugdwerk, verenigingen etc. Kirsten Bakker is onze contactpersoon van Hoeksche Waard Actief. Zij coördineert activiteiten op het gebied van sport en spel, rond en in de herfst- en voorjaarsvakantie. In de tussenliggende periode worden 2 cultuurweken georganiseerd. Ook is Hoeksche Waard Actief betrokken bij de jaarlijkse Koningsspelen, op een van de sportterreinen. Meer informatie vindt u op www.hoekschewaardactief.nl.

5.19. Brandpreventie en bedrijfshulpverlening

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen in en om de school. Regelmatig wordt het gebouw gecontroleerd door de gemeente en de Arbodienst. In de school hangen vluchtplannen, waarop de vluchtroutes zijn aangegeven. Dit plan wordt getest op doelmatigheid bij de jaarlijkse brandoefening bij het begin van het nieuwe cursusjaar. De speeltoestellen op het plein zijn eigendom van school en worden jaarlijks gekeurd. 

5.20. Schoolschoonmaak

De schoonmaak van de school wordt uitgevoerd door Leo Paans, in dienst bij CSG De Waard. De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de wc’ s (elke dag), de vloeren van de lokalen en gangen vegen en zuigen (elke dag) en de tafels nat afnemen (1 maal per week). In de vakanties krijgt de school een extra schoonmaakbeurt.

5.21. Hoofdluisaanpak

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander gebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats.
Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een
systematische aanpak. Dit houdt in dat de leerlingen na elke vakantie gecontroleerd worden op hoofdluis door ouders. Bij constatering van hoofdluis wordt contact gezocht met thuis. Daarbij kunnen ouders en verzorgers ook geïnformeerd worden over behandelingsmethoden.

6. De ouders/verzorgers

CONTACTEN SCHOOL EN HUIS
Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Het is daarom belangrijk dat duidelijk is wat ouders van de school mogen verwachten, en omgekeerd wat de school van ouders mag verwachten. Een kind brengt dagelijks heel wat uren door in de school.
In de school werkt het kind in een leefgemeenschap die verschilt met die van thuis. Belangrijk is om school- en thuissituatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Goede contacten en samenwerking tussen ouders en school bevorderen het welbevinden van het kind. Dit vraagt openheid in de omgang met elkaar. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Bij de inloop kunt u korte mededelingen aan de leerkracht van uw kind vertellen. Ook kunt u op dat moment aangeven een afspraak te willen maken met de leerkracht van uw kind. 
Op onze beurt proberen we een ‘open school’ te zijn en u op verschillende manieren te informeren over uw kind en over de gang van zaken in de school.

6.1. Open dag

Op de eerste woensdag in april houden alle scholen van Klaaswaal een Open Dag. Deze dag is bedoeld voor ouders die zich oriënteren op onderwijs. 

6.2. Informatieavond

De ouders van de kinderen uit de verschillende groepen worden één keer per jaar in de gelegenheid gesteld om uitgebreid kennis te nemen van de methoden en werkwijzen in de groep(-en) van hun kind(-eren). Ook willen wij deze avonden gebruiken om met de ouders in gesprek te komen over ons onderwijs. De vorderingen van de leerlingen zijn deze avond geen onderwerp van gesprek.
Deze avond wordt gehouden in de tweede of derde week van het schooljaar.

6.3. Informatiebrief en weekmail

Aan het begin van de nieuwe maand krijgt u via de mail een ‘Info’. In de informatiebrief staat de planning van activiteiten voor de komende maand. De leerkracht stuurt u iedere donderdag of vrijdag een weekmail waarin informatie staat die over de groep gaat. 

De leerkrachten zijn voor schooltijd bereikbaar voor korte mededelingen of voor het maken van een afspraak. Tussen de middag zijn zij enkel bereikbaar voor ziekmeldingen. Andere zaken kunt u na schooltijd bespreken of u kunt een afspraak maken. Wanneer u de leerkracht mailt mag u binnen een week een reactie verwachten. Het is niet toegestaan leerkrachten op privé nummers te bereiken mits u daarvoor toestemming van de leerkracht heeft.

De leerkrachten lopen aan het einde van de schooldag met de kinderen mee naar buiten en zijn beschikbaar voor vragen.

 

6.4. Inloopkwartier

Iedere vijf à zes weken wordt u uitgenodigd voor het inloopkwartier. U kunt het werk van uw kind bekijken en zo een indruk krijgen van de werkhouding van uw kind. De inloopkwartieren staan vermeld op de kalender en wisselen per dag. De inloopkwartieren worden ook vermeld op de website.

6.5. Ouderportaal

Het ouderportaal van ParnasSys is een digitaal platform waarop ouders/verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens zoals

 • administratieve gegevens van de leerling (personalia, absentie)
 • schoolgegevens (nieuws, medewerkers)
 • groepsgegevens (adresgegevens medeleerlingen)
 • notities van oudergesprekken
 • resultaten van methodetoetsen en Cito-toetsen.

Op deze manier willen wij de communicatie met de ouders digitaal ondersteunen, partnerschap tussen ouders en school stimuleren en administratieve gegevens up to date houden. Ouders/verzorgers ontvangen accountgegevens na het intakegesprek met de intern begeleider.

6.6. Gebedskring

De samenleving in notendop die De Vliet vormt, bestaat niet alleen uit kinderen en leerkrachten. Ook u als ouders hoort daar bij. De gebedskring bidt met elkaar voor het wel en wee in de school. 

6.7. Leerlingenraad

Wij voeden onze leerlingen op tot zelfstandigheid zodat de leerling aan het eind van zijn basisschoolloopbaan kan zeggen: ‘Ik kan het, ik kan het alleen en ik kan het samen’.
Uit leerlingen van de bovenbouw wordt de leerlingenraad gevormd, die meedenkt over het samenleven als school.

6.8. Rapport

De kinderen ontvangen een woord-cijferrapport. De cijfers geven de vorderingen van een kind op een bepaald leer- of vormingsgebied. De woorden vullen het beeld aan en geven een meer algemene indruk weer. Tweemaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt. Wij vinden het belangrijk om elke leerling in de eigen ontwikkeling te volgen. Een cijfer op een rapport komt tot stand door enerzijds rekening te houden met landelijke normeringen en anderzijds te kijken naar de eigen vorderingen van het kind op dat leergebied. Daarom hechten wij er aan om de rapporten mondeling toe te lichten. Op de daarvoor belegde rapportenavonden wordt het rapport met u besproken.
In het voorjaar worden alle ouders uitgenodigd voor een zogenaamd 10-minutengesprek. Bij het laatste rapport kunt u zelf aangeven of u een 10-minutengesprek wenst.
In het najaar wordt een spreekavond belegd, waarvoor alle ouders een uitnodiging voor een 10-minutengesprek ontvangen. Op deze spreekavond komt het welbevinden van het kind ter sprake.

Voor groep 8 is het net anders. In september worden leerlijngesprekken gevoerd, waarbij de leerling betrokken wordt in het opstellen van een werkplan voor het komende jaar. In maart zijn de gesprekken over de keuze voor een school voor Voortgezet Onderwijs. De laatste rapportbespreking in juli komt daardoor voor groep 8 te vervallen.

6.9. Overblijven in de school

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. Om 12.00 uur eindigen de ochtendlessen. De leerlingen hebben een uur en een kwartier voordat de middaglessen aanvangen.
In principe is dat genoeg om thuis te eten voor de kinderen die in de dorpskern wonen. Bent u niet in de kern van Klaaswaal woonachtig, of kunt u tussen de middag thuis geen opvang bieden, dan kan er gebruik worden gemaakt van de tussenschoolse opvang. 

Samen buitenspelen en ontspannen kunnen eten is een must bij de overblijf en ook een gezamenlijke visie met de schoolleiding! Tussen 12.00 uur en 13.15 uur kunnen de kinderen blijven eten en onder begeleiding buitenspelen. Er is een pedagogisch medewerker aanwezig die samen met hulpouders van school de kinderen opvangt. Alle kinderen van school kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Dit kan incidenteel zijn of op vast dagen. Wilt u uw kind laten overblijven, dan moet het zijn geregistreerd in de aanmeldtool. Neemt u daarvoor contact op met school.

6.10. Buitenschoolse opvang: COKD

Sinds oktober 2021 verzorgt COKD de buitenschoolseopvang.

Bso Het Schateiland biedt leuke en uitdagende opvang voor uw kind(eren). Wij vinden dat kinderen bij ons een vertrouwde en gezellige plek moeten hebben. 

COKD wil kinderen kansen geven om zich te ontwikkelen, om een plek te veroveren in de wereld, om te spelen, om te leren zodat zij kunnen ontdekken wie zij zijn en wat zij willen worden. Daarom laten zij kinderen kennismaken met verschillende facetten. Zo bieden zij sport- en muziekactiviteiten aan. Daarnaast hebben wij op de BSO een bijzonder gevarieerd vakantieprogramma. COKD wil graag uw partner zijn waar het gaat om het creëren van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind(eren). 

Uiteraard hebben zij gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers in dienst. 

Voor meer informatie KLIK hier

6.11. Peuterspeelzaal

Bij ons op school kunnen peuters samen spelen en ontdekken op peuterspeelzaal 't Haventje van Spelenderwijs. De juf ontvangt de kinderen op dinsdag en donderdag. De kinderen werken rondom een thema. Binnen de thema's leren en ontdekken de kinderen spelenderwijs de wereld om hen heen.

De inloop is tussen 08.30 en 08.45.
Ophalen kan tussen 11.15 en 11.30.

De peuterspeelzaal is op dinsdag/donderdag te bereiken op telefoonnummer: 06-22757847 
U kunt ook mailen: haventje@spelenderwijshw.nl 

Voor meer informatie bezoekt u de website van Spelenderwijs

6.12. Ouderbijdrage

Op onze school wordt van alle ouders een vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds gevraagd. De vrijwillige bijdrage bedraagt 27,50 per kind per schooljaar. Alle extra kosten die de overheid niet vergoedt, zoals de kosten die verbonden zijn aan de viering van de christelijke feestdagen en festiviteiten als sinterklaas, sportdag enz. worden hier uit betaald. De vrijwillige bijdrage van het schoolfonds mag betaald worden per jaar of in termijnen. U ontvangt hierover een brief van de Ouderraad. Het bedrag kan dan gestort worden op bankrekeningnummer NL 42 RABO0111 526892 t.n.v. CSG De Waard, inzake Ouderraad De Vliet. De schoolreisjes zijn niet opgenomen in het schoolfonds. Hiervoor mag separaat een vrijwillige bijdrage voor betaald worden. Voor de schoolreisjes van de middenbouw zal een vrijwillig bedrag van rond de 30,00 gevraagd worden. Voor het schoolkamp wordt een vrijwillige bijdrage van rond de 100,- gevraagd. Als u de vrijwillige bijdrage niet kunt betalen, wordt uw kind niet uitgesloten van activiteiten. 

7. De onderwijspraktijk

Hier beschrijven we de dagelijkse gang van zaken omtrent een aantal onderwerpen. 

7.1. De bibliotheek op school

De Vliet is de eerste school in de Hoeksche Waard die gebruik maakt van de Bibliotheek op school (dBos). Met deze aanpak werken de bibliotheek, school en gemeente structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van de leerlingen. Het doel is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis en zo het leesplezier ontwikkelen. 

In het tussenlokaal is een ruimte ingericht waar en speciale schoolcollectie komt te staan die is samengesteld door de leesconsulent van de Openbare Bibliotheek. Deze collectie is aangevuld met de leesboeken en de documentatiecentrumcollectie die al op school aanwezig was. Alle leerlingen kunnen dan lenen uit deze bibliotheek. Gedurende het schooljaar zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden rondom dBos. 

7.2. Bewegingsonderwijs en zwemmen

Groep 1 en 2 krijgen de kinderen dagelijks bewegingsonderwijs. Dit is buiten of in het speellokaal. De overige groepen gymmen in sporthal De Bongerd. De gymles wordt verzorgd door een vakleerkracht van Regiekr8. Aan het begin van het schooljaar neemt de vakleerkracht een beweegscan af door de kinderen opdrachten en spellen te laten doen. Op deze manier brengt ze de motorische vaardigheden van de kinderen in beeld. Ze gebruikt dit als uitgangspunt voor haar lessen.
De groepen 5-8 hebben ook ‘natte gym’, ofwel zwemles in zwembad De Waterstee in Numansdorp. Dit is 1x in de 3 weken op vrijdagmiddag. Het gebruik van gymkleding en gymschoenen is verplicht. Als een leerling niet mee kan gymmen of zwemmen is een schriftelijke verklaring van de ouders nodig. In de bovenbouw mogen de leerlingen gebruik maken van een deoroller of -stick.

De zwem/gymlessen op vrijdag zijn terug te vinden op de kalender en in de agenda op de website.

7.3. Gevonden voorwerpen

Wij raden ouders/verzorgers aan om alle spullen van de kinderen, met name kaplaarzen, handschoenen en gymkleding te voorzien van een naam. 

Mocht u toch iets kwijt zijn geraakt, dan kunt u de gevonden voorwerpen bij de concierge, juf Diane, inzien.

7.4. Huiswerk

Vanaf groep 4 geven wij regelmatig huiswerk mee. Zo wennen de leerlingen aan werkplanning, noteren en onthouden. In een maatschappij die meer en meer ingericht wordt op het vergaren van kennis is niet alleen het leren belangrijk. Het leren leren is minstens even belangrijk. Daarom wil de leerkracht zicht krijgen op de mate waarin, en de wijze waarop, de leerling kennis verwerft. Vanaf groep 6 wordt gewerkt met een schoolagenda. Zo willen wij ook de overgang naar het Voortgezet Onderwijs soepel doen verlopen voor de leerlingen. Huiswerk begeleiden is een goede zaak.
Daarom proberen wij de ouders te helpen door informatie te geven over de wijze waarop het huiswerk geleerd moet worden. Soms gaan wij er toe over om huiswerk digitaal te verstrekken.

Wij hebben afspraken rondom huiswerk vastgelegd in een huiswerklijn. 

7.5. Ouderhulp

Zonder de hulp van ouders zou onze school niet kunnen draaien. Wij zijn de ouders zeer dankbaar voor de geboden hulp. 
Hulp bij het onderwijs wordt door de ouders geboden onder andere bij leesgroepjes en excursies. De eindverantwoording en beslissingsbevoegdheid ligt bij de betreffende leerkracht.

7.6. Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. De ouders ontvangen hiervan t.z.t. bericht in de informatiebrief. Afname van de foto’s is niet verplicht.

7.7. Schoolreisje

Natuurlijk gaan we ook één keer per jaar op schoolreis! U ontvangt informatie hierover wanneer het zover is. 

7.8. Schoolkorfbal

Bij voldoende belangstelling doet De Vliet mee aan het schoolkorfbaltoernooi. De kinderen/teams die deelnemen doen dit onder begeleiding van enthousiaste ouders. Leerkrachten zijn veelal niet aanwezig bij het korfbaltoernooi.

7.9. Schoolvoetbal

Dit jaarlijks terugkerend evenement voor de hoogste groepen vindt plaats in het voorjaar. De data staan tegen die tijd vermeld in de informatiebrief. Het is voor de spelers en speelsters leuk als er veel publiek komt om aan te moedigen. Het toernooi wordt georganiseerd door de KNVB.
De teams nemen onder begeleiding van enthousiaste ouders deel aan het toernooi. Op de speeldagen is er minimaal 1 leerkracht aanwezig.

7.10. Snoep en traktaties

Jarig zijn is een feest en daar hoort vanzelfsprekend bij: trakteren in de klas.

Als school willen wij graag meewerken aan een gezonde traktatie. U kunt met de leerkracht
afstemmen wanneer uw kind trakteert. Wij vragen u vriendelijk om uitnodigingen e.d. niet in de klas uit te (laten) delen. Voor de kinderen die overgeslagen worden, kan dit een teleurstelling zijn.

7.11. Sponsoring

Om extraatjes te kunnen organiseren, kunnen wij in zee gaan met een sponsor. CSG De Waard hanteert een protocol, waarmee de onafhankelijke positie van het onderwijs wordt bewaakt. Het protocol sponsoring is op school aanwezig, u kunt het op aanvraag inzien.

7.12. Verzekeringen

CSG De Waard heeft bij de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Als er op school schade of letsel ontstaat is de
school daarvoor in principe niet aansprakelijk. Alleen in die gevallen waarbij schade of letsel is ontstaan door een tekortkoming of een in gebreke blijven van de school, kunnen de ouders het bevoegd gezag aansprakelijk stellen. Behalve het personeel zijn ook de OR-leden, de MR-leden, bestuursleden en stagiairs middels de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering mede verzekerd zolang zij werkzaamheden verrichten die aan het onderwijs gerelateerd zijn.

7.13. Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

De voorbereiding op de keuze van het Voortgezet Onderwijs (VO) begint al in groep 6. Met behulp van het Leerlingvolgsysteem wordt een beeld verkregen van de vorderingen van de leerlingen in een aantal belangrijke leer- en vormingsgebieden. De leerkracht maakt voor iedere leerling een programma-op-maat. De gegevens uit het LVS, die worden verwerkt in de plaatsingswijzer, en de bevindingen van de leerkrachten geven gespreksstof voor het gesprek met de ouders van leerlingen uit groep 8 over de schoolkeuze van de leerling.
Deze gesprekken worden in maart gehouden. De percentages in de uitstroom naar diverse vormen van VO wisselen van jaar tot jaar. De schoolkeuze is afhankelijk van de aard en aanleg van het kind. In het VO worden voor de diverse afdelingen onder- en bovengrenzen. Bij de overgang naar het VO wordt het LVS, Zien, plaatsingswijzer en de Centrale Eindtoets van iedere leerling meegegeven.
In 2020/2021 zijn de leerlingen van groep 8 naar de volgende schoolsoorten doorgestroomd:

VMBO Basis / Kader 3
MAVO 1
MAVO / HAVO 0
HAVO  2
HAVO/ VWO 3
VWO 2

De gemiddelde klassenscore op een rijtje:

IEP

2021 84,4
2022 79,7
2023 76,9

landelijk gemiddelde 2023: 79,5


Wij gebruiken de Centrale Eindtoets als één van de middelen om het eindniveau van leerlingen te toetsen. De Centrale Eindtoets kan ook gebruikt worden als een middel om de kwaliteit van het onderwijs te meten. 

7.14. Zending en goede doelen

Op een christelijke school mag aandacht voor de zending en goede doelen niet ontbreken. Het is een goede gewoonte om iedere maandagmorgen geld hiervoor in tezamelen.
Er staan busjes in de klas, waar de kinderen het geld in mogen doen. Natuurlijk is een ieder vrij om te geven wat hij/zij wil. Jaarlijks wordt in samenspraak met leerlingen, ouders en eventueel de plaatselijke kerken een project uitgekozen, waarvoor een actie wordt gehouden. Te denken valt aan een project van Edukans of World Servants. Via de informatiebrief wordt aan de ouders verantwoording afgelegd over de besteding van het gespaarde geld.

7.15. Slot

We hebben u een grote hoeveelheid informatie omtrent het reilen en zeilen van onze school gegeven. Volledig kan deze informatie echter nooit zijn. Aanvullende gegevens wordt voor de ouders gegeven in de informatiebrieven.
Ouders wordt geadviseerd om voor vragen aan de leerkracht van hun kind na schooltijd te komen, of een afspraak te maken. De leerkracht heeft dan meer tijd om op vragen in te gaan. 

8. Contactgegevens

8.1. Personeel

Directeur Debita Moerman d.moerman@csgdewaard.nl
Intern Begeleider Jantina j.spry@csgdewaard.nl
Groepsleerkrachten Marjolein m.fokkinga@csgdewaard.nl
  Jacoline j.houtbraken@csgdewaard.nl
  Jakobien j.vanderoost@csgdewaard.nl
  Naomi n.vandenbergh@csgdewaard.nl
  Karina  k.devries@csgdewaard.nl
  Jenneke j.deoude@csgdewaard.nl
Conciërge Diane Scherpenisse d.scherpenisse@csgdewaard.nl


Vertrouwenspersonen
• Naomi van den Bergh

n.vandenbergh@scsgdewaard.nl

8.2. Medezeggenschapraad

Namens de ouders:
• Elma vd Hoek (voorzitter)   06-23408091
• Suzanne Hordijk                 06-23402770


Namens het personeel:
• Jenneke de Oude
• Marjolein Fokkinga

mr.devliet@csgdewaard.nl
Op verzoek van de MR woont de directeur een deel van elke vergadering als adviserend lid bij.

8.3. Ouderraad

De ouderraad is bereikbaar via onderstaande ouders en via de mail ordevliet@gmail.com 

Lydia Donkersloot (voorzitter)
Marina van der Giessen (penningmeester)
Karin van Dalen (secretaris)
Carola de Vos 
Merel Monster
Linda Frijters
Jaco Hordijk'
 

Op uitnodiging aanwezig: directie, Marjolein Fokkinga

 

9. De kwaliteit van onze school

Resultaten en analyses

Er wordt heel wat afgetoetst en getest op de basisschool. Alle resultaten, die uw kind behaald heeft, zijn voor u te zien via het ouderportaal van ParnasSys. De uitslag van de eindtoets krijgt uw kind in een dichte envelop mee naar huis. Het resultaat van de andere toetsen vindt u terug op het rapport van het kind en in het ouderportaal van ParnasSys. In maart en juli krijgt uw kind een rapport. Op dit rapport worden de resultaten uitgedrukt in een cijfer of letter (groep 3 t/m 8) afhankelijk van het beheersen van een onderdeel. De resultaten van de groepen 1 en 2 krijgt u in de vorm van een uitdraai van de leerlijnen van het jonge kind, een door de inspectie goedgekeurde manier van observeren.

Twee maal per jaar stelt de intern begeleider een trendanalyse op. Door het opstellen van deze analyse kunnen we nauwlettend in de gaten houden of we het goede onderwijs bieden en of de leerlingen zich individueel, maar ook de groepen als geheel zich ontwikkelen naar verwachting. We vermelden hier het totaal resultaat van de behaalde Centrale eindscores van de afgelopen schooljaren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het verhaal (de trend) achter de score. De score op zich dekt niet de lading. Per jaar zal deze verschillen en bij elk cijfer hoort een verhaal:

 • Hoe is de samenstelling van de groep?
 • Zitten er leerlingen met een eigen leerlijn?
 • Zijn er leerlingen met een stoornis?
 • Zijn er leerlingen met een lage of juist hele hoge intelligentie?

Kwaliteitszorg

De zorg voor kwaliteit binnen CBS De Vliet heeft tot doel dat alle opgebouwde expertise in een handzaam, leesbaar en uitvoerbaar systeem functioneert en staat beschreven, inclusief alle vormen van planning en evaluatie.

CBS De Vliet borgt via haar cyclische systeem van kwaliteitszorg alles wat de school in alle afgelopen jaren heeft bereikt. Ook geeft het zicht op de doelen die behaald moeten worden. Wij zijn het tenslotte zelf, de professionals in de school, die invulling geven aan onze kwaliteitsnormen. Deze normen zijn gebaseerd op het wettelijk kader, de maatschappelijke trends en op onze eigen visie op kwaliteit. Wij bepalen wat de norm is en stemmen die af met ouders en kinderen. Ook zorgen we er zo voor dat het duidelijk wordt waar hiaten zitten en dus ruimte is om verbeteringen in gang te zetten. Zo zorgen we dat we als school een evenwichtige en reële ontwikkeling kunnen doormaken. We onderhouden ons kwaliteitssysteem zodat we een basis hebben voor schoolontwikkeling: 

 • Continue verbetering van ons onderwijs, gericht op het leren leren door leerlingen; 
 • Afleggen van (externe) verantwoording: doen we de goede dingen goed; 
 • Helderheid scheppen in (kwaliteits)beleid en processen binnen de organisatie; 
 • Een basis leggen voor analyse, signalering en evaluatie aan de hand van omgevingsfactoren, tekortkomingen en indicatoren; 
 • Zorgen voor continuïteit door het vastleggen van verzamelde kennis en ervaring; 
 • Het kennen en erkennen van onze verantwoordelijkheden.

 

Hoe werkt kwaliteitszorg op onze school

De structuur (hoe is het georganiseerd) en cultuur (hoe gaan we met elkaar om?) van onze school zijn nauw met elkaar verbonden. We zoeken naar een goede balans tussen de structurele, instrumentele benadering van kwaliteitszorg (het opstellen van normen, het evalueren daarvan en het constateren of we de normen hebben behaald) en de culturele benadering (het met elkaar als team beter willen doen door elkaar te helpen, kritisch naar elkaar te zijn en met elkaar vast te stellen wat je niet en wat je wel wilt bereiken). 

We streven een ‘professionele cultuur’ na: de school is een organisch geheel. Geen papieren organisatie, maar een lerende organisatie, waar iedereen bereid is te leren. Onze school is open: we zien omgaan met veranderingen als een nooit eindigend proces. Deze veranderingen worden vervolgens wel steeds vastgelegd. Voor het kwaliteitszorgsysteem betekent dit, dat ook dit systeem niet statisch is, maar evolueert. De documenten waarin onze kwaliteit weergegeven en geborgd is staan genoemd in het ‘Overzicht beleidsdocumenten CSG De Waard’ (bovenschools). Al deze stukken worden minimaal één keer per vier jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 

 

Algemene kwaliteitsafspraken over opbrengsten

De school heeft de volgende kwaliteitsafspraken en prestatienormen geformuleerd:

We hebben de te behalen resultaten op de Cito-scores per toets vastgesteld, passend bij de leerlingenpopulatie van onze school. Waar mogelijk is, zijn deze afgeleid van de inspectienormen. Deze normen zijn opgenomen in ons LOVS / Opbrengstenkaart van WMK en ParnasSys..

Twee maal per jaar vergelijkt de leerkracht de resultaten van de groep leerlingen (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) met onze norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Hij analyseert de verschillen en trekt conclusies die daarna met de ib’er en directie worden besproken.

De tussen- en einddoelen van de methoden worden gehanteerd zoals wettelijk vastgelegd;

Ons lesaanbod dekt voor alle leerlingen aan het eind van groep 8 minimaal de wettelijk vastgestelde kerndoelen. We houden leerlingen zo lang mogelijk bij de groep, maar zij kunnen , na overleg met de ouder(s) of verzorger(s), één of meerdere eigen leerlijnen krijgen. Eind groep 8 verlaten leerlingen met een eigen leerlijn de school met minimaal beheersingsniveau eind groep 6, met uitzondering van die leerlingen over wie met de ouders andere afspraken zijn gemaakt, conform de afspraken vanwege Passend Onderwijs.

In elke groep wordt de afgesproken leerlijn met daarin opgenomen tussendoelen die bij dat leerjaar horen volledig doorgewerkt. Aanvullende materialen die in een jaar moeten worden aangeboden om aan de kerndoelen te voldoen zijn vastgelegd in de schoolafspraken of de jaarplanning. 

De leerresultaten worden gevolgd met observatie-instrumenten, methode afhankelijke en -onafhankelijke toetsen en bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. 

Het kwaliteitszorgsysteem van CBS De Vliet

In het Kwaliteitszorgsysteem van CBS De Vliet brengen we de belangrijkste activiteiten onder die de kwaliteit van ons onderwijs borgen: de organisatiestructuur en alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, processen en voorzieningen voor het bereiken van de door ons gewenste kwaliteit.

Het kwaliteitszorgsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

Plan
Onze school werkt volgens de volgende plann(ing)en: 

 1. Strategisch Beleidsplan: ambities van de gehele stichting 
 2. Schoolplan: ambities 
 3. Meerjarenplanning WMK CSG De Waard, inclusief bijbehorende kwaliteitszorgafspraken 
 4. Jaarplan met doelen per schooljaar 
 5. Jaarplanning met onderwerpen per periode of vergadering  
 6. Lesroosters/weekplanning 
 7. Toetskalender 
 8. Taakverdeling 
 9. Gesprekkencyclus en de bijbehorende persoonlijke ontwikkelingsplannen van collega’s 

Uitvoeren (Do)
Het uitvoeren van

 1. de vastgestelde protocollen, procedures en (verenigingsbrede) plannen zoals hierboven beschreven 
 2. jaarplanning 
 3. (jaar)taakbeleid 
 4. de verbeterplannen 
 5. Handboek van De Vliet
 6. de schoolgids, met daarin de afspraken tussen de school en de ouders 
 7. uitzetten en uitwerken van de Quickscans en vragenlijsten 
 8. opbrengstenanalyses 
 9. studiedagen en nascholing 
 10. kwaliteitsteams, werkgroepen en andere overlegstructuren binnen onze school 
 11. het invullen van Leerlingvolgsysteem (inclusief SEO), inclusief het afnemen en vastleggen van resultaten en analyse van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen 

Evalueren (check)
We kennen de volgende evaluatie- en verantwoording instrumenten waarmee we onze kwaliteit meten:

 1. De controle en evaluatie van alle relevante aandachtsgebieden via de Quick Scan van WMK en eventuele Schooldiagnose (zie document ‘Meerjarenplanning WMK’). De directie stelt een analyse van de uitslagen op. 
 2. De jaarlijkse ouder-, leerling- en personeelsenquête op het vlak van tevredenheid, afgewisseld met Sociale Veiligheid, met behulp van het pakket van WMK. De directie stelt een analyse van de uitslagen op. 
 3. Diverse evaluatie-instrumenten:  Het jaarverslag met onder andere de evaluatie van de SMART-geformuleerde plannen, de uitstroomgegevens, lesuitval, de Opbrengstenkaart van WMK / ParnasSys / LOVS met de streefdoelen en resultaten over de laatste drie jaar, en reflectie op het meest recente inspectierapport en/of tevredenheidsonderzoek. De Trendanalyse: de halfjaarlijkse zelfevaluatie aan de hand van niet-methodegebonden toetsen: de uitslagen worden ieder jaar door de leerkracht geanalyseerd en vergeleken met de streefcijfers. Deze zijn opgenomen in de Opbrengstenkaart van WMK / ParnasSys / LOVS. De leerkrachten bespreken hun conclusies. Als de gemiddelde score structureel onder de gewenste score is, vormt dit voor de school op basis van de analyses een zorgsignaal. De ib'er, directie en de leerkrachten spreken in een verbeterplan interventies af. 
 4. In een tweejaarlijkse cyclus bespreken we in een teamvergadering de vastgestelde schooleigen procedures en protocollen en noteren we de gewenste verbeteringen. De documenten worden opnieuw vastgesteld. Belangrijke verbeteringen die tussendoor in een protocol of ander document moeten worden opgenomen worden tijdens die vergadering bekrachtigd. 
 5. Inspectierapporten vormen een belangrijke onafhankelijke toetsing van ons onderwijs en geven richting aan verdere onderwijsontwikkeling. 
 6. Voortgangs-, beoordelings- en evaluatiegesprekken  
 7. Groepsbezoeken en collegiale consultaties: De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale consultatie) om good practice op te doen. 
 8. Peer review: alle vormen die daaronder vallen. 
 9. Risico Inventarisatie & Evaluatie. 
 10. Verwijzing Voortgezet Onderwijs / plaatsingswijzer. 
 11. Jaarlijkse gesprekken met de directeur Onderwijs en/of de Voorzitter College van Bestuur. 

Bijstellen/aanpassen (Act)
CBS De Vliet is een school in ontwikkeling; dit geldt ook voor het kwaliteitszorgsysteem. Gewenste verbeteringen, die bijvoorbeeld naar voren komen tijdens een bordsessie of uit de genoemde vormen van evaluatie, worden genoteerd waarna de benodigde actie wordt vastgesteld.  Bij het bepalen van de (urgentie van de) verbeterpunten wordt nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht. Indien nodig of wenselijk worden deze stukken ook ter informatie of ter goedkeuring aangeboden aan de MR. Bovenschoolse beleidsstukken worden ter goedkeuring aangeboden aan de GMR. 

Onze ambities zijn:

 1. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie
 2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie schoolplan)
 3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
 4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
 5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
 6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
 7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
 8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)
 9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen

10. Veiligheid

Om de veiligheid op school te waarborgen, neemt de school een aantal maatregelen.

 

10.1. Gedrag

De Vliet ruimt tijd in voor het oefenen van de sociale vaardigheden, meet de vorderingen en bespreekt deze met ouders. Zo nodig wordt een handelingsplan geschreven voor leerlingen die moeite hebben met het toepassen van een deelvaardigheid. In dit plan moet aandacht zijn voor de rollen die de kinderen van de groep vervullen, zodat pester, gepest kind, helper en buitenstaander handvatten geboden wordt.

Om het welbevinden van kinderen te verhogen wordt er binnen de school veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het welbevinden van een kind zien wij als een belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling op allerlei gebieden. Middels een verscheidenheid aan afspraken werken we dagelijks en planmatig aan een sterk pedagogisch klimaat. We zien de start van het schooljaar als de 'gouden weken'. We investeren bewust in het pedagogisch klimaat om een stevige basis te leggen waar we de rest van het schooljaar op kunnen voortbouwen. 

Middels alle acties en afspraken willen we het gedrag van onze leerlingen in goede banen leiden en positief benadrukken. Dit is een preventieve aanpak om ook het ontstaan van pestgedrag in een groep te voorkomen. Helaas is dit niet altijd de realiteit. Pestgedrag kan overal voorkomen, ook op onze school. 

Een kind dat herhaaldelijk is overgeleverd aan negatief gedrag wordt gepest. Pesten moet als een probleem worden gezien door alle betrokken partijen: leerlingen, leerkrachten en ouders. Als pesten optreedt moeten leerkrachten, in samenwerking met ouders en leerlingen, duidelijk stelling nemen. Het pesten moet worden besproken. Alle maatregelen en gesprekken die worden gevoerd, worden genoteerd in Parnassys. In ons gedragsprotocol, te vinden op de site, is te zien welke maatregelen wij als school nemen. 

10.2. Veiligheidsmetingen

De vragenlijst veiligheid onder leerlingen is afgenomen in april 2023
CBS De Vliet scoort als school een 3,38. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 90%: 28 van de 31 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is ruim voldoende; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een  betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. De veiligheidsbeleving zoals is gepeild bij de kinderen is op orde. Kinderen voelen zich over het algemeen veilig op school. Er zijn een aantal aandachtspunten beoemd in de analyse die de leerkracht bespreekbaar maakt met de leerlingen van de groep.

De vragenlijst veiligheid onder ouders is afgenomen in april 2023
CBS De Vliet scoort als school een 3,14. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 49%: 24 van de 49 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een  betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. De veiligheidsbeleving zoals is gepeild bij de ouders is op orde. Kinderen en ouders voelen zich over het algemeen veilig op school. Er zijn een aantal aandachtspunten beoemd in de analyse die zijn besproken in het team en de MR. De school krijgt van ouders het rapportcijfer 7.

 

 

11. Christelijke scholengroep De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis. Onze scholen worden door ongeveer 3000 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling.

ONZE MISSIE LUIDT: CSG DE WAARD, VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. 

11.1. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school (mevrouw Naomi van den Berg) die u kan adviseren over de te volgen procedure.

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur. U kunt de procedure inzien door op de roze link te klikken. 

11.2. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

11.3. Meldcode - Het houdt niet op, niet vanzelf….

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders tot en met het inschakelen van hulpverlening. De meldcode ligt ter inzage op de scholen.

11.4. Beeldcoaching

Binnen Stichting CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching. Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn alleen voor intern gebruik, worden niet openbaar gemaakt en na een traject gewist. Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u eventueel opvragen bij de directeur van de school.
Wij gaan ervan uit dat u toestemming geeft de beelden voor bovenstaande doelen te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

11.5. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.

Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook: www.facebook.com/csgdewaard

Op de website van CSG De Waard kunt u ook doorlinken naar de site van onze school. Hier kunt u de ‘Info’ teruglezen, maar ook informatie over de groepen. Op de site kunt u ook foto’s bekijken van activiteiten op school.
Bezwaar tegen het plaatsen van individuele foto’s van uw kind kunt u kenbaar maken bij de aanmelding, of door dit bij de directie te melden.