fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

SWV HW 28.04
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd in het dorp zelf. De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.
Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

Aanmelding en toelating
Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij het onderwijsaanbod van onze school met u door met de vraag of ons onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. 
Twijfelen wij daaraan, dan volgen wij het stappenplan dat beschreven is in het Ondersteuningsplan deel 2 paragraaf 5.2 waarin staat dat een school bij niet-plaatsing of verder onderzoek een beroep kan doen op de Ondersteuningscommissie. 
De Ondersteuningscommissie zal vervolgens samen met u en ons kijken waar uw kind het beste op zijn of haar plaats is.

Zorgtraject
Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:
1.  De leerstof. 
Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

2.  Begeleiding door de leerkracht. 
De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.

3.  Welbevinden. 
Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes. 
         
4.  Gedrag. 
Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.


Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:
- Niveau van de leerkracht: de leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.
- Niveau van de intern begeleider: als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen, dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. U krijgt een verslag.
- Niveau van de extern begeleider: als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op het gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie te maken heeft. 
De extern begeleider gaat met de leerkracht en in samenwerking met de intern begeleider aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.
- Niveau van Ondersteuningscommissie: een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt één van de volgende adviezen:
1.  een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
2.  plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
3.  plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
4.  plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school. Mocht dit naar uw beleving onvoldoende duidelijkheid geven, dan kunt u zich wenden tot de directie van het SWV:

Neely Anne de Ronde