fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad.

Waarom is er een medezeggenschapsraad (MR)?
Medezeggenschap van ouders is bij wet geregeld, iedere school heeft dus een MR. Dat garandeert dat ouders betrokken zijn bij en meedenken over belangrijke onderwerpen en beleid. Alle rechten en plichten van de MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ (WMS). Op basis van deze wet heeft de MR een aantal onderwerpen jaarlijks op de agenda staan maar zijn er ook zaken waarover incidenteel wordt overlegd, omdat deze niet jaarlijks terugkeren. 

Op het niveau van ons bestuur (CSG De Waard)  is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR zitten naast het bestuur vertegenwoordigers (ouders en personeel) van meerdere scholen. De MR gaat vooral over schoolbeleid, de GMR over bestuurszaken en beleid dat alle scholen aan gaat. De MR volgt de onderwerpen die binnen de GMR worden besproken op de voet.
 
Wie zitten er in de MR?
De MR van De Vliet bestaat uit 2 ouders (Elma van den Hoek en Suzanne Hordijk) en 2 leerkrachten (Jenneke de Oude en Marjolein Fokkinga). De directeur is gedeeltelijk bij de vergaderingen aanwezig om gevraagd en ongevraagd informatie en advies te geven. Alle leden kunnen onderwerpen aandragen die besproken moeten worden. 
De leden worden door middel van een georganiseerde stemming gekozen uit de eigen achterban. Dus ouders kiezen de ouders en het team de personeelsleden.
 
Wat is het doel van de MR?
Onze MR is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school. De MR neemt besluiten als het gaat over onderwerpen als: de kwaliteit van het onderwijs, het welzijn en de veiligheid van de leerlingen en het personeel, de organisatie en de communicatie. Meer concreet gaat het om zaken zoals: de lestijden, vakantieregeling, schoolgids, de inzet van de uren in de formatie, de taakverdeling binnen de formatie en financieel beleid. De MR praat over deze onderwerpen met de directie en waar nodig met de eigen achterban (ouders en personeel). Het kan dus zijn dat de MR over een onderwerp om uw mening vraagt (al dan niet via een stemformulier). U kunt ook zelf met de ouders binnen de MR in gesprek gaan.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het recht van de ouders anders zijn dan het recht van de leerkrachten. 
Een voorbeeld: wanneer de MR met de directeur praat over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van het personeel dan hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Maar als het bijvoorbeeld gaat over de omvang van de ouderbijdrage of de vaststelling van de schoolgids, dan hebben de ouders instemmingsrecht.
 
Hoe bereikt u ons?
Heeft u vragen of opmerkingen en wilt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Vliet? Spreek dan gerust één van de leden aan als u ons ziet op informatieavonden, tijdens gezellige activiteiten of gewoon op het plein. U kunt ons ook mailen via mr.devliet@csgdewaard.nl